fbpx

Izbor direktora JU “Srednjoškolski centar Bratunac“

Ovaj oglas je istekao

JU ``Srednjoškolski centar Bratunac``

Izbor direktora JU ``Srednjoškolski centar Bratunac``

OPIS RADNOG MJESTA
J.U “ Srednjoškolski Centar Bratunac“
Broj: 28/2020
Tel/fah: 056/410-503

U skladu sa članom 128 stav 1. tačka 8, i članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18) Školski odbor J.U. “Srednjoškolski centar Bratunac“ raspisuje

K O N K U R S
za izbor direktora Škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti izabrano lice koje osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole:
1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2. Da ima najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.
3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
4. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom
5. Da ima predložen program rada i da se svojim radom i sposobnostima ističe u organizovanju vaspitno-obrazovnog rada škole
6. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Školi

Kandidat koji konkuriše za direktora škole,uz potpisanu prijavu, dužan je dostaviti sledeću dokumentaciju : (ovjerene kopije koje se neće vraćati kandidatima)
Kraću biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada
Uvjerenje o državljanstvu Republike Srspke odnosno Bosne i Hercegovine
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
Diploma o završenom obrazovanju
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
Ljekarsko uvjerenje ( dostavlja izabrani kandidat, ne starije od šest mjeseci)
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( za izabranog kandidata zatražiće Škola po službenoj dužnosti)
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
– Potvrdu da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi
– Predložen program rada direktora u narednom četvorogodišnjem periodu.

Izbor direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.
Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom, u zatvorenoj koverti, kandidati mogu dostaviti lično kod sekretara Škole ili poštom na adresu :
J.U. “Srednjoškolski Centar Bratunac“ ; Ul. Petra Kočića br.1. ; 75420 Bratunac ; sa naznakom – prijava na konkurs za izbor direktora

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.