fbpx

Izbor direktora JU SŠC „Đuro Radmanović“, Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Đuro Radmanović“, Novi Grad

Izbor direktora JU SŠC „Đuro Radmanović“, Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“, Novi Grad
Adresa: Dositeja Obradovića 4, Novi Grad;
tel: 052/751-230; 052/752-125
e-mail: ss36@skolers.org
Broj: 820/20

Na osnovu člana 128. stav (1). tačka 8) a u vezi sa članom 130. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18), člana 15. tačka (1) i (2) Pravilnika o radu i postupku izbora i razrješenja članova školskog odbora („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/19), člana 3. stav (1)-(4). Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09), člana 20.stav (1) i člana 22. stav (1).tačka 8) Statuta Javne ustanove Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad broj 2865/19, Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad broj819/20 od 21.05.2020.godine, Školski odbor JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad , r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JU SREDNJOŠКOLSКOG CENTRA „ĐURO RADMANOVIĆ“ NOVI GRAD

I – Predmet
Školski odbor JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
– da je državljanin RS, odnosno BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Кandidati za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
VII – Potrebna dokumentacija
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjesci),
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (obrazovno-vaspitnom procesu),
7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
8. Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
9. Prijedlog programa rada za mandatni period,
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata,
11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH i
13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović „ Novi Grad,ulica Dositeja Obradovića broj 4, 79220 Novi Grad, RS B i H, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI)“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i adresu stanovanja kandidata.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.