fbpx

Izbor direktora JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik RS“ br.108/09 i 118/09), i Odluke Školskog odbora broj 600/21 , Školski odbor JU Tehničke škole ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, na sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine, raspisuje Konkurs za

Izbor direktora JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina
Račanska bb,
tel.: 055/250-386, e-mail: ss57@skolers.org
Broj: 601 /21

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik RS“ br.108/09 i 118/09), i Odluke Školskog odbora broj 600/21 , Školski odbor JU Tehničke škole ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, na sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine, raspisuje

Konkurs
za izbor direktora JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

I Mandat
Mandat direktora traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi
Za direktora JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Bijeljina može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:
Opšti uslovi:
-da je stariji od 18 godina,
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad sa učenicima.

Posebni uslovi:
1. ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3. nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4. ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole,
5. ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

III Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na konkurs koja je potpisana od strane kandidata sa biografijom priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće dokumentacije:
1.izvod iz matične knjige rođenih,
2.uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa,
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci),
4.diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
5.uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8.prijedlog programa rada direktora.

IV Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke
V Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“ Banja Luka.
VI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potpunom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično od 08,00 do 11,00 časova u prostorijama škole ili putem pošte, na adresu: JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Račanska bb, 76 300 Bijeljina, sa naznakom „KONKURS ZA DIREKTORA“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.