fbpx

Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Partner MKF

Ovaj oglas je istekao
Agencija Partner oglasi za posao

Upravni odbor „PARTNER MIKROKREDITNE FONDACIJE“ Tuzla, u skladu sa članom 18. Statuta objavljuje sljedeći OGLAS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora

Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Partner MKF

I. Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 • Da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,
 • da kandidat ima visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno VSS – VII stepen stručne spreme,
 • da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 • da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,
 • da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,
 • da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
 • da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 • da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije isključen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima i institucijama.

II. Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 • Stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na visoko rukovodećim poslovima iz oblasti komunikacija, marketinga, odnosa s javnošću ili IT-a,
 • poznavanje Engleskog jezika.

Prednost prilikom imenovanja će imati kandidati koji budu imali iskustvo u radu u upravnim ili nadzornim odborima.

III. Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora:

 • Upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;
 • aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;
 • odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;
 • aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.

Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.

Sadržaj i način dostavljanja prijave: Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (biografija), adresu, email adresu i kontakt telefon. Prijave je potrebno dostaviti putem opcije “Prijavite se” ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“.

Oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objave 29.09.2020. godine. Oglas je objavljen i na web stranici fondacije www.partner.ba i u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.

Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.

Samo kandidat koji bude imenovan za člana Upravnog odbora treba dostaviti:

 1. Ovjerenu kopiju diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi,
 2. ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta odnosno pasoš za strane državljane),
 3. potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova pod brojem: 3, 4, 7 i 8 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 4. potpisana i ovjerena Izjava pod rednim brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru,
 5. izvod iz kaznene evidencije pod brojem 6 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru (uvjerenja o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo i uvjerenje Suda BiH za državljane BiH ili iz drugog odgovarajućeg registra za strane državljane),
 6. pisma preporuke.

Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka izbora člana Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.

Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji:

Partner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija “Mercy Corps” čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org), a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 63 kancelarije sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 39.000 aktivnih klijenata. Sjedište Partner MKF je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija  u jugoistočnoj Evropi.

Upravni odbor Partner MKF trenutno ima šest članova. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.

Programski ciljevi Partner MKF su:

 • Pružanje podrške razvoju preduzetništva,
 • podsticanje zapošljavanja,
 • poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,
 • podržavanje prinicipa tržišne ekonomije,
 • pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.

Za više informacija možete pogledati web stranicu Partner MKF – www.partner.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.10.2020

Datum objave: 29.09.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.