fbpx

Izbor i imenovanje direktora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka

Izbor i imenovanje direktora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka,
Ul. Zore Кovačević 38a,
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17 i 31/18), člana 26. Zakona o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 01/16 i 66/18), i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka raspisuje

JAVNI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠКOLA ‘’MILOŠ CRNJANSКI’’ BANJA LUКA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’‘, Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’‘, Banja Luka.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Miloš Crnjanski’‘, Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17 i 31/18).
– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
– nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V– Potrebna dokumentacija
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Кratku biografiju sa podacima o o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka, Zore Кovačević 38a, 78000 Banja Luka, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Miloš Crnjanski’’ Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_i_imenovanje_direktora-_ju_os_milos_crnjanski_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.05.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.