fbpx

Izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Ovaj oglas je istekao

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), čl. 13. i 17. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/07, 26/14 i 40/18), a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V. broj: 785/2020 od 10.06.2020. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/20), Vlada Federacije BiH raspisuje

JAVNI  OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

I. Objavljuje se javni oglas

za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

II. Opis pozicije

Direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja obavlja sljedeće poslove:

 • organizira rad i rukovodi radom Instituta,
 • zastupa i predstavlja Institut prema trećim osobama,
 • predlaže Upravnom odboru mjere i rješenja za efikasno i zakonito obavljanje medicinskoga vještačenja,
 • predlaže Upravnom odboru opće akte Instituta,
 • predlaže planove rada i razvitka Instituta,
 • odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenih,
 • odgovoran je za zakonitost rada Instituta,
 • podnosi izvještaj o finansijskom poslovanju,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Instituta

III. Uslovi izbora

Za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

a) Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da u posljednje tri godine, prije dana objave upražnjene pozicije, nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbama ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije izabrani stranački zvaničnik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08).

b) Posebni uslovi:

 • da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • da je istaknuti stručnjak,
 • da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 5 (pet) godina na poslovima visoke stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome u oblasti: penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, dječje i invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, boračko-invalidske zaštite, odbrane i u drugim oblastima.

c) Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima,
 • sklonost prema timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

IV. Potrebni dokumenti

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz Prijavu je potrebno dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • univerzitetsku diplomu,
 • potvrdu o radnom iskustvu,
 • ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju opštih uslova iz alineje 3., 4. i 5.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci.

Mandat direktoru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja traje do isteka mandata direktoru Instituta imenovanog Rješenjem Vlade Federacije BiH V. broj 1260/2016 od 08.06.2016. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/16) s mogučnošću imenovanja na još jedan mandatni period.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz Javnog oglasa bit će obavljen intervju.

Javni oglas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnim listovima “Dnevni avaz” i “Dnevni list”, a krajnji rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti lično ili poštom, preporučeno na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO

Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “za Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – NE OTVARAJ”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.