fbpx

Izbor i imenovanje direktora JKP “Komvod” a.d. Brod

Ovaj oglas je istekao

JKP “Komvod” a.d. Brod

Izbor i imenovanje direktora JKP “Komvod” a.d. Brod

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
čl. 7, 10. i 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 22.1. Statuta JKP “Komvod” a.d. Brod,
broj: 01-218/19, od 22.5.2019. godine, Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JKP “Komvod” a.d. Brod,
broj: 02-4498/19, od 23.10.2019. godine, i Odluke o raspisivanju Javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP “Komvod” a.d. Brod, broj: 02-
4499/19, od 23.10.2019. godine, privremeni Nadzorni odbor JKP “Komvod”
a.d. Brod raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JKP “Komvod” a.d. Brod
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje:
– direktora JKP “Komvod” a.d. Brod.

II – Mandat
Direktor Društva imenuje se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora. Poslovi, nadležnosti, obaveze i odgovornosti direktora regulisani su odredbama Statuta JKP “Komvod” a.d. Brod, broj: 01-218/19, od
22.5.2019. godine.
Za direktora JKP “Komvod” a.d. Brod može biti izabrano lice koje
ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom i posebne uslove utvrđene opštim
aktima Društva.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz državne službe po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja ovog javnog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova člana Uprave Društva,
6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. da se na kandidate ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
8. da ne obavljaju izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem
nivou političkog organizovanja.
IV – Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera – najmanje 240
ECTS bodova,
– poznavanje djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
– posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti i
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.
V – Sukob interesa
Kandidati za direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti
na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano Zakonom
o sprečavanju sukoba interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
73/08) i Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 75/04 i 78/11).
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati za direktora su dužni dostaviti dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da nije osuđivan (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
– ovjerenu izjavu da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne
zločine u bivšoj Jugoslaviji,
– biografi ju o kretanju u službi,
– ovjerenu kopiju diplome i lične karte,
– ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten/a iz službe po osnovu disciplinske mjere,
– ovjerenu izjavu da ne obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na
bilo kojem nivou političkog organizovanja,
– dokaz o radnom stažu – iskustvu u struci na istim ili sličnim poslovima,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (naknadno za
izabranog kandidata),
– program rada Društva.
Sva tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerene kopije.
Za dokaze iz opštih i posebnih uslova Javnog konkursa, propisane kao
izjave, kandidati dostavljaju ovjerene pismene izjave.
Sa kandidatima koji ispune uslove ovog javnog konkursa Komisija za
sprovođenje Konkursa za izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Objavljivanje
Ovaj javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli JKP “Komvod” a.d. Brod.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol Društva ili
poštom, na adresu: JKP “Komvod” a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle 22, Brod, sa
naznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JKP “Komvod” a.d. Brod -ne otvarati.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljene
prijave sa prilozima čine sastavni dio konkursne dokumentacije i ne vraćaju
se kandidatima.
Broj: 02-4500/19 Predsjednik Privremenog
23.10.2019. godine nadzornog odbora,
Brod Tomo Mišan, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.11.2019

Datum objave: 14.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.