fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka Šekovići

Ministar prosvjete i kulture, na osnovu odredbe člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom 31. stav 6. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/16 i 62/18), raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka Šekovići

Izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka Šekovići

Ministar prosvjete i kulture, na osnovu odredbe člana 76. stav 2. Zakona
o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i
člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom
31. stav 6. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 44/16 i 62/18), raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka Šekovići

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU
Narodna biblioteka Šekovići.
II – Nadležnost, djelokrug rada, ovlašćenja, obaveze i odgovornosti
direktora defi nisani su Zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti i
Statutom Biblioteke.
Mandat direktora je četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti.
IV – Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja,
2. najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kulture u traženom stepenu obrazovanja.
V – Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III podt. 4, 5. i 6. ovog konkursa,
4. kopiju diplome,
5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu.
Izabrani kandidat naknadno će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova
dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
VI – Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo
prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja
Luka, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje direktora JU Narodna
biblioteka Šekovići.
VII – Javni konkurs iz tačke I objaviće se u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.
VIII – Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu
u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 07.06/620-76/21
29.3.2021. godine Ministar,
Banjaluka Mr Natalija Trivić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 29

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.04.2021

Datum objave: 06.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.