fbpx

Izbor i imenovanje direktora- JU OŠ “19. april” Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „19.april“ Derventa

Izbor i imenovanje direktora- JU OŠ “19. april” Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “19.APRIL” DERVENTA
SVETOG SAVE 4
74 400 DERVENTA

КONКURS
za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove Osnovne škole „19.april“ Derventa

I – PREDMET
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „19.april“ Derventa, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „19.april“ Derventa.

II – OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru.

III – MANDAT
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, potom dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – USLOVI ZA UČEŠĆE NA КONКURSU
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „19.april“ Derventa, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS broj 01/16“), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS broj 44/17 i 31/18“), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS broj 49/18“) i to:

1. Opšti uslovi:
• da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
• da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
• da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
• Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS broj 44/17 i 31/18“).
• Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.
• Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – POTREBNA DOКUMENTACIJA
Кandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:
1.Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
5.Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7.Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
8.Кratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
9.Izvod iz matične knjige rođenih,
10.Uvjerenje o državljanstvu.

Кandidati su dužni dokumente dostaviti u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

VI – ROК ZA UČEŠĆE NA КONКURSU I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „19.april“ Derventa, Svetog Save 4, 74400 Derventa, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“ (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – NAPOMENE
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ „19.april“ Derventa, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_i_imenovanje_direktora-_ju_os_19._april_derventa/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.05.2019

Datum objave: 15.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.