fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Branko Ćopić’’ Bjelajce

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Branko Ćopić’’ Bjelajce

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Branko Ćopić’’ Bjelajce

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA,,BRANKO ĆOPIĆ“BJELAJCE
Bjelajce bb, 70 260 Mrkonjić Grad;Tel: 050 251 173; e-mail: os061@skolers.org
Broj: 28/20.

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO ĆOPIĆ’’ BJELAJCE

I-Predmet
Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Branko Ćopić’’ Bjelajce broj: 27/20. od 31.01.2020. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Branko Ćopić’’ Bjelajce.

II-Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola „Branko Ćopić’’ Bjelajce, te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Branko Ćopić’’ Bjelajce može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin BiH/RS,
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.
4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:
• diplomu o završenoj stručnoj spremi,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• uvjerenje o državljanstvu,
• potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
* uvjerenje o položeneom stručnom ispitu,
• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
• prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
• preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
• kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
• ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
• ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić’’ , Bjelajce ; Bjelajce bb,70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole’’ Branko Ćopić“Bjelajce.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „Branko Ćopić’’ Bjelajce u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.