fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Jovan Dučić“ Šekovići

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „JOVAN DUČIĆ“ ŠEKOVIĆI

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Jovan Dučić“ Šekovići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Šekovići,
Raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „JOVAN DUČIĆ“ ŠEKOVIĆI

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Jovan Dučić” Šekovići raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Jovan Dučić“ Šekovići.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole . Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkurs
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18) , uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/18), i to :
Opšti i posebni uslovi
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
3) da je stariji od 18 godina,
4) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),
5)da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 4) ovog stava,
6) da ima predložen program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti:
1) Prijavu na konkurs sa kontakt podacima,
2)Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
3) Izvod iz matične knjige rođenih,
4) Uvjerenje o državljanstvu,
5) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
7)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
8) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
9) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
10) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu i
12) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen .

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i isti neće biti vraćeni.l

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘Jovan Dučić“ Šekovići ,ul. Prote Matije Nenadovića broj:5. 75450 Šekovići, sa naznakom ‘’Prijava na konkurs za izbor direktora“.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Dučić“ Šekovići će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Jovan Dučić“ Šekovići u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.