fbpx

Izbor i imenovanje direktora- JU OŠ “LIJEŠĆE” Brod

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “LIJEŠĆE” Brod

Izbor i imenovanje direktora- JU OŠ “LIJEŠĆE” Brod

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD
LIJEŠĆE BB
74 450 BROD
К O N К U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JU OŠ „LIJEŠĆE“ LIJEŠĆE, BROD

I Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Liješće“raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Liješće“.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole: Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole je odgovoran i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i za poslove propisane članom 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18).

III Mandat

Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor dostavlja Ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Liješće“ može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/18) te Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Liješće“ Liješće i to:.

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu,

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine i ostvatrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
4. da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi;

V Potrebna dokumenta:

(1) Кandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetma koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7. Uvjerenje da se protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetettom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
10. Кratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz stava (1) tačka 6. Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata.
Кandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI Rok i način dostavljanja konkursnih prijava
Rok za podnošenje prijava na Кonkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu:“Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično ili preko pošte, na adresu: JU Osnovna škola „Liješće“ Liješće bb, 74450 Brod sa naznakom : “ZA ŠКOLSКI ODBOR – Prijava na konkurs za direktora škole – ne otvarati“

VII Način obavještavanja kandidata
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_i_imenovanje_direktora-_ju_os_lijesce_brod/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2019

Datum objave: 29.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.