fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ ,,Petar Petrović Njegoš“ Boljanić

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Petar Petrović Njegoš“ Boljanić

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ ,,Petar Petrović Njegoš“ Boljanić

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“ BOLjANIĆ
74 322 BOLjANIĆ

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE ,,PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ,, BOLjANIĆ

I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ ,,Petar Petrović Njegoš,, Boljanić te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi
-da je državljanin BiH
-da je punoljetan
-da je zdravstveno sposoban

Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 137 tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
-diploma o stečenoj stručnoj spremi,
-potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
-program rada direktora u narednom mandatu,
-preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 49/18, propisano Članom 3. stav 1 tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Školski odbor JUOŠ ,,Petar Petrović Njegoš“ Boljanić će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavjestit u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ ,,Petar Petrović Njegoš“ Boljanić, 74 322 Boljanić sa naznakom ,,Prijava za izbor direktora škole.“

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.