fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 223/21 od 22.04.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole «Sveti Sava» Istočno Novo Sarajevo, raspisuje KONKURS

Izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 223/21 od 22.04.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole «Sveti Sava» Istočno Novo Sarajevo, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo

I Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo.

II Opis poslova
Direktor rukovodi radom škole, odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivnopravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

III Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora osnovne škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:.
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Repulike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole, uz potpisanu prijavu na konkurs, prilaže sljedeća dokumenta:
1.Izvod iz matične knjige rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10.Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatu.

VI Rok i način podnošenja prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Ul. Karađorđeva broj 1, 71 123 Istočno Sarajevo
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.