fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU „Prva osnovna škola„ Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole

Izbor i imenovanje direktora JU „Prva osnovna škola„ Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA
JU „Prva osnovna škola „ Srebrenica

raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18), kandidati moraju da ispunjavaju i uslove propisane čl.137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19), kao i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( „Službeni glasnik RS“ br.49/18).

1.Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad;
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
1) Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.
3) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da prilože sledeća dokumenta:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi;
2.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
5.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostvljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7.Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
8.Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
9.Uvjerenje o državljanstvu;
10.Izvod iz matične knjige rođenih;

Na raspisani konkurs mogu ravnopravno konkurisati i lica iz člana 177.stav 1 i 2.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“
Ul.MILIVOJA MIĆIĆA BB
75430 SREBRENICA

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.