fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU „Srednja stručna i tehnička škola“, Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20, 92/20) i Odluke Školskog odbora JU Srednja stručna i tehnička škola , Gradiška o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora škole, broj 291/2021, od dana 24.05.2021. godine, Školski odbor JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška raspisuje: JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA, GRADIŠKA

Izbor i imenovanje direktora JU „Srednja stručna i tehnička škola“, Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU „Srednja stručna i tehnička škola“, Gradiška
Vidovdanska 58,
tel.: 051/813-385,
e-mail: ss17@skolers.org
Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20, 92/20) i Odluke Školskog odbora JU Srednja stručna i tehnička škola , Gradiška o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora škole, broj 291/2021, od dana 24.05.2021. godine, Školski odbor JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA, GRADIŠKA

I Predmet:
Školski odbor JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška (u daljem tekstu direktor škole).

II Opis poslova:
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat:
Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor Ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor:
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :
Opšti uslovi:
1. Da je lice starije od 18 godina;
2. Da je državljanin RS odnosno BiH;
3. Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad;

Posebni uslovi:
1. Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
-Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH i lica koja su otpuštana iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH(bilo na nivou države ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

V Potrebna dokumentacija:
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci),
4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
6. Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran,
7. Uvjerenje da se protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice (ne starije od 3 mjeseci),
8. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
10. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period.
11. Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH,
12. Ovjerena izjava da kandidat nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Srednja stručna i tehnička škola, ul. Vidovdanska br. 58, 78 400 Gradiška, sa naznakom za „ Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci ministra o imenovanju direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.