fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 128.stav 1.tačka 8. i člana 130.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18,35/20 i 92/20), člana 3. stav 1-4. i 12.Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09) ,i Odluke školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa br.218/21 od15.04.2021.godine, Školski odbor raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “NIKOLA TESLA“ KOZARSKA DUBICA

Izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“
ul.Dositejeva bb,79240 Kozarska Dubica,
Broj :219/2021

Na osnovu člana 128.stav 1.tačka 8. i člana 130.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18,35/20 i 92/20), člana 3. stav 1-4. i 12.Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09) ,i Odluke školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa br.218/21 od15.04.2021.godine, Školski odbor raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “NIKOLA TESLA“ KOZARSKA DUBICA

I – Predmet
Školski odbor JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“,Kozarska Dubica, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“ Kozarska Dubica.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi ,Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.
Mandat direktora traje 4(četiri) godine i počinje 23.06.2021.godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin RS,odnosno BiH
-da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,službene dužnosti,polnog integriteta, zlstavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

2. Posebni uslovi:
-Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima
koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome
– Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje
vaspitno-obrazovnog procesa u školi,
– Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske .

VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;
2.Uvjerenje o državljanstvu;
3. Izvod iz matične knjige rođenih ;
4 Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima(ne starije od 6 mjesci);
5.Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno –obrazovnom procesu;
7.Potvrda , odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
8.Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;
9. Prijedlog programa rada za mandatni period:
10.Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata ;
11. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,službene dužnosti,polnog integriteta, zlstavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci) :
12.Ovjerenu izjavu da na kandidata ne odnosi član IX stav 1.Ustava BiH:
13.Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost ,aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa;
Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od tri mjeseca) i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ ul.Dositejeva bb,79240 Kozarska Dubica, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“Kozarska Dubica (NE OTVARATI).Na poleđini koverete navesti ime prezime i adresu stavovanja kandidata.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.