fbpx

Izbor i imenovanje direktora JU Stručna i tehnička škola Derventa

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Stručna i tehnička škola Derventa

Izbor i imenovanje direktora JU Stručna i tehnička škola Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA
SVETOG SAVE BR.1
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Stručna i tehnička škola Derventa

Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :

1. Opšti uslovi :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da su stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi :
-ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole i
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Stručna i tehnička škola Derventa

Potrebna dokumentacija :
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
-uvjerenje o državljanstvu,( ne starije od 3 mjeseca)
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta ( diploma ),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca ),
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca ),
-predložen program rada za mandatni period,
-biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-uvjerenje da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Stručna i tehnička škola Derventa,
-druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava :
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:
JU Stručna i tehnička škola Derventa, ul. Svetog Save broj.1, 74400 Derventa, sa naznakom : Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovome konkursu se neće vraćati kandidatima.

Napomena :
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.