fbpx

Izbor i imenovanje direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Izbor i imenovanje direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3567/19, od 18.12.2019. godine, i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3566/19, od 18.12.2019. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Institut).
II – Opis poslova
Direktor Instituta:
– rukovodi radom Instituta,
– predstavlja i zastupa Institut,
– odgovoran je za zakonitost rada Instituta,
– organizuje i rukovodi procesom rada u Institutu,
– organizuje stručni nadzor nad radom radnika zaposlenih u Institutu,
– predlaže program rada i fi nansijski plan Instituta,
– izvršava odluke Upravnog odbora,
– naredbodavac je za izvršenje programa rada i fi nansijskog plana
Instituta,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o raspoređivanju
radnika na radna mjesta,
– odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom,
– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim
aktima i odlukama Upravnog odbora.
III – Mandat
Direktor Instituta imenuje se na period od četiri godine.
IV – Status
Aktom o imenovanju direktora utvrđuje se radnopravni status.
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
4. da nije otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu, u periodu od 3 (tri) godine prije
dana objavljivanja Konkursa,
5. da nije osuđivan za krivična djela, koja ga čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u Institutu,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VI – Posebni uslovi:
1. doktor medicine (integrisane studije – 360 ECTS bodova), diplomirani
farmaceut (integrisane studije – 300 ECTS bodova), diplomirani ekonomista
(prvi ciklus – 240 ECTS bodova) ili diplomirani pravnik (prvi ciklus – 240
ECTS bodova),
2. najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci – član 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju ako postoji nespojivost obavljanja dužnosti za poziciju na koju je konkurisao, propisano odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do nespojivosti i sukoba interesa kako je propisano odredbama
Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znanja i
sposobnosti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 4. i 7. Opštih uslova (ovjerene od strane
nadležnog organa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o radnom iskustvu, najmanje četiri godine radnog iskustva
na rukovodnim poslovima,
– biografi ju – potpisanu.
Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
IX – Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja
i socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka,
sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Institut za
javno zdravstvo Republike Srpske.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
X – Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Broj: 11/03-111-40/19
28.1.2020. godine Banja Luka

Ministar,
Dr Alen Šeranić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.