fbpx

Izbor i imenovanje direktora Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Sveti Sava“

Izbor i imenovanje direktora Rogatica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA „SVETI SAVA“
R O G A T I C A

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6, člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18 i 84/19), člana 28. Statuta JU OŠ „Sveti Sava“ Rogatica, broj: 01-0205-105 od 21.03.2019. godine, Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/18) i odluke Školskog odbora JU OŠ „Sveti Sava“ Rogatica, broj: 01-0202-467-2/19 od 07.11.2019. godine Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Rogatica raspisuje,

К O N К U R S
za izbor i imenovanje direktora

I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.
Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Rogatica te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1. Opšti uslovi
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan i
– da je zdravstveno sposoban.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17,31/18 i 84/19),
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Кandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora Škole uz prijavu na Кonkurs dostavljaju sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva
ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– prijedlog program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU Osnovna škola “Sveti Sava“ Rogatica će, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Кonkursa za imenovanje direktora Škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će, pisanim putem, obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Škole, a u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Rogatica, ul. Preobraženjska, bb 73200 Rogatica, sa naznakom ,,Prijava za izbor i imenovanje direktora škole.“

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.