Izbor i imenovanje direktora škole Srbac

Ovaj oglas je istekao

 JU CSŠ ,,Petar Кočić” Srbac

Izbor i imenovanje direktora škole Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar srednjih škola ,,PETAR КOČIĆ” Srbac
Adresa : Danka Mitrovića br.5
Tel: 051/740-135
e-mail: ss25@skolers.org

Na osnovu člana 128. stav (1) tačka 8) u vezi sa članom 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 41/18), člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Sl. glasnik RS“ broj 108/09 i 118/09), člana 19. Statuta JU Centar srednjih škola „Petar Кočić“ Srbac broj 508/10 od 9.7.2010, 815/11 od 9.11.2011. i 790/13 od 16.9.2013. godine, i Odluke školskog odbora broj 267/19 od 6.3.2019. godine, Školski odbor raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za izbor i imenovanje direktora škole

Direktor se imenuje na period od 4 godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se na kandidata ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa („Sl. glasnik RS“ broj 73/08 i 52/14),
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon 4 godine studija, i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke,
-da ima predložen Program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.

Dokumenti koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci
-ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,
-uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa („Sl. glasnik RS“ broj 73/08 i 52/14),
-ovjerenu kopiju diplome,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-potvrdu o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi i
-Program rada za mandatni period.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o izboru direktora u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave i potrebnu dokumentaciju dostaviti lično u sekretarijat Škole ili na adresu: JU Centar srednjih škola „Petar Кočić“ Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.
Informacije na telefon: 051-740-135

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_i_imenovanje_direktora_skole-_ju_css_petar_kocic_srbac/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.