fbpx

Izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, broj: 04/1-012-2-2510/19, od 26.9.2019.
godine, i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, broj: 04/1-012-2-2511/19, od 26.9.2019. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka (u daljem tekstu: Zavod).

II – Opis poslova
Direktor Zavoda:
– rukovodi radom Zavoda,
– predstavlja i zastupa Zavod,
– odgovoran je za zakonitost rada Zavoda,
– organizuje i rukovodi procesom rada u Zavodu,
– organizuje stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
– predlaže strateški i poslovni plan Zavoda,
– predlaže unutrašnju organizaciju Zavoda,
– izvršava odluke Upravnog odbora,
– naredbodavac je za izvršenje fi nansijskog plana Zavoda,
– naredbodavac je za izvršenje strateškog i poslovnog plana Zavoda,
– imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o raspoređivanju
radnika na radna mjesta,
– odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom,
– predlaže Upravnom odboru rješavanje predmeta o pravima i obavezama iz radnog odnosa radnika u skladu sa zakonima i opštim aktima Zavoda,
– imenuje stalne i povremene komisije i druga stručna i radna tijela,
– odlučuje o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih
saradnika po prijedlogu kolegijuma Zavoda,
– podnosi Upravnom odboru i osnivaču polugodišnji i godišnji izvještaj
o radu,
– donosi opšte akte Zavoda, osim statuta i opštih akata koje donosi
Upravni odbor,
– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, Statutom
i opštim aktima Zavoda.
III – Mandat
Direktor Zavoda imenuje se na period od četiri godine.
IV – Status
Aktom o imenovanju direktora utvrđuje se radnopravni status.
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
4. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
5. da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u Zavodu,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VI – Posebni uslovi:
1. doktor medicine, specijalista jedne od grana medicine iz okvira djelatnosti Zavoda (integrisani studij – 360 ECTS bodova), diplomirani ekonomista (prvi ciklus – 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik (prvi ciklus – 240
ECTS bodova),
2. radno iskustvo najmanje tri godine na rukovodećim poslovima unutar
bolničkog sektora,
3. edukacija iz zdravstvenog menadžmenta,
4. posjedovanje rukovodećih i organizacionih sposobnosti i
5. dokazani rezultati i uspjeh u obavljanju ranijih poslova.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečava- nju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci – član 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju ako
postoji nespojivost obavljanja dužnosti za poziciju na koju je konkurisao,
propisano odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do nespojivosti i sukoba interesa kako je propisano odredbama
Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08 i 117/11, 37/12 i 57/16).
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znanja i sposobnosti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 4. i 7. Opštih uslova (ovjerene od strane
nadležnog organa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o radnom iskustvu najmanje tri godine na rukovodećim poslovima unutar bolničkog sektora,
– dokaz o edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta,
– posjedovanje rukovodećih i organizacionih sposobnosti,
– dokazani rezultati i uspjeh u obavljanju ranijih poslova i
– biografi ju – potpisanu.
Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
IX – Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa
naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za fi zikalnu
medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
X – Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Broj: 11/03-111-33/19
21.10.2019. godine Ministar,
Banjaluka Dr Alen Šeranić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.11.2019

Datum objave: 30.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.