fbpx

Izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove JKP “Komvod” a.d. Brod

Ovaj oglas je istekao

JKP “Komvod” a.d. Brod

Izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove JKP “Komvod” a.d. Brod

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i
Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnog direktora
za tehničke poslove JKP “Komvod” a.d. Brod, broj: 02-4503/19, od 23.10.2019.
godine, Privremeni nadzorni odbor JKP “Komvod” a.d. Brod raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove u
JKP “Komvod” a.d. Brod

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje:
– izvršnog direktora za tehničke poslove JKP “Komvod” a.d. Brod.
II – Mandat
Izvršni direktor za tehničke poslove JKP “Komvod” a.d. Brod imenuje
se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora. Poslovi,
nadležnosti, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora za tehničke poslove
su regulisani odredbama Statuta JKP “Komvod” a.d. Brod, broj: 01-218/19,
od 22.5.2019. godine.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz državne službe po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja ovog javnog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova člana Uprave Društva,
6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. da se na kandidate ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
8. da ne obavljaju izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem
nivou političkog organizovanja.
IV – Posebni uslovi
Za izvršnog direktora za tehničke poslove može biti izabrano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i posebne uslove: visoka struč- na sprema tehničkog smjera – najmanje 240 ECTS bodova sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima ili 180 ECTS bodova
sa najmanje 10 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
– posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti.
V – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je to propisano članom 5. Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02) i članom 13. Zakona o
javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11).
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da nije osuđivan (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
– ovjerenu izjavu da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne
zločine u bivšoj Jugoslaviji,
– biografi ju o kretanju u službi,
– ovjerenu kopiju diplome i lične karte,
– ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten/a iz službe po osnovu disciplinske mjere,
II OGLASNI DIO – Broj 95 13.11.2019.
– ovjerenu izjavu da ne obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na
bilo kojem nivou političkog organizovanja,
– dokaz o radnom stažu – iskustvu u struci na istim ili sličnim poslovima,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (naknadno za
izabranog kandidata).
Sva tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerene kopije.
Za dokaze iz opštih i posebnih uslova Javnog konkursa, propisane kao
izjave, kandidati dostavljaju ovjerene pismene izjave.
Sa kandidatima koji ispune uslove ovog konkursa Komisija za sprovođenje Konkursa za izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Objavljivanje
Ovaj javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli JKP “Komvod” a.d. Brod.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol ili
poštom, na adresu: JKP “Komvod” a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle broj 22, 74
450 Brod, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i
imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove – ne otvarati.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljene
prijave sa prilozima čine sastavni dio konkursne dokumentacije i ne vraćaju
se kandidatima.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će sprovesti intervju.
Broj: 02-4504/19 Predsjednik Privremenog
23.10.2019. godine nadzornog odbora,
Brod Tomo Mišan, s.r.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.11.2019

Datum objave: 14.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.