fbpx

Izbor i imenovanje načelnika Opštinska uprava Šipovo

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Šipovo

Izbor i imenovanje načelnika Opštinska uprava Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA ŠIPOVO
Broj: 01-115-8/19
Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i člana 54 i 55, te člana 78 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67 Statuta Opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj 12/17) i člana 7 stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), načelnik opštine Šipovo, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja za budžet, finansije, upravljanje razvojem i privredu i načelnika odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštinsku upravu Šipovo

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja za budžet, finansije, upravljanje razvojem i privredu i načelnika odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, i to:
1. Načelnik odjeljenja za budžet, finansije, upravljanje razvojem i privredu………….1 izvršilac
2. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove……………………… 1 izvršilac

II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“, broj: 18/19).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1.:
-rukovodi radom odjeljenja,
-organizuje, objedinjuje, usmjerava i koordiniše rad u odjeljenju,
-vrši koordinaciju rada sa drugim službama, odjeljenjima i odsjecima Opštinske uprave,
-ostvaruje saradnju sa Odsjekom za upravljanje razvojem i privredu,
-dodjeljuje zadatke, prati i podnosi izvještaje o realizaciji godišnjih i drugih
planova rada odjeljenja, uključujući i planove implementacije Strategije,
-učestvuje u svim fazama upravljanja razvojem: planiranju, realizaciji, praćenju,
vrednovanju i izvještavanju,
-redovno informiše Načelnika i druge načelnike odjeljenja o aktivnostima vezanim
za upravljanje razvojem iz nadležnosti odjeljenja,
-koordinira i inicira aktivnosti u cilju realizacije planova implementacije
Strategije integralnog razvoja iz nadležnosti odjeljenja,
-uspostavlja saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske uprave i
drugim organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Opština u cilju efikasnog
upravljanja razvojem iz nadležnosti odjeljenja,
-identifikuje potencijalne izvore finansiranja, inicira i uspostavlja saradnju,
održava redovnu komunikaciju sa spoljnim akterima u procesu upravljanja razvojem
iz nadležnosti Odjeljenja
-odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i ekonomično izvršenje poslova iz nadležnosti odjeljenja,
-informiše Načelnika o radu odjeljenja,
-priprema informacije, analize i izvještaje za potrebe Načelnika i Skupštine,
– sprovodi i stara se o blagovremenom izvršenju odluka i drugih akata Skupštine i njenih tijela koji se odnose na budžet,
-izdaje naloge i uputstva za izvršavanje poslova iz djelokruga odjeljenja,
-kontroliše rad službenika u odjeljenju, predlaže Načelniku plan korištenja godišnjih odmora službenika,
-vodi evidenciju o prisustvu službenika na poslu, vrši ocjenjivanje rada zaposlenih u odjeljenju,
-učestvuje u izradi i realizaciji okvirnih dokumenata potrebnih za funkcionisanje odjeljenja (odluke, pravilnici i drugi akti),
-sarađuje sa opštinskim, gradskim i republičkim organima i organizacijama,
-učestvuje u izradi razvojnih strategija, planova i programa,
– obezbjeđuje izradu odluka i drugih akata u ime Načelnika, u vezi sa dodjelom sredstava u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta,
-obezbjeđuje izradu nacrta, prijedloga i rebalansa budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom,
-vodi proceduru dobijanja mišljenja na nacrt i saglasnosti Ministarstva finansija na prijedlog budžeta i njegovog rebalansa,
-obezbjeđuje izradu izvještaja i informacija o izvršenju budžeta,
– potpisuje periodične, godišnje i konsolidovane finansijske izvještaje opštine,
-predlaže Načelniku pokretanje disciplinskog postupka,
-obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom povjeri Načelnik,
-za svoj rad odgovaran je Načelniku.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2.:
-rukovodi radom odjeljenja,
-organizuje, objedinjuje, usmjerava i koordiniše rad u odjeljenju,
-vrši koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama opštinske uprave,
-odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i ekonomično izvršavanje poslova iz nadležnosti odjeljenja,
-izdaje naloge i uputstva za izvršavanje poslova iz djelokruga rada odjeljenja, kontroliše rad službenika i vodi evidenciju o prisustvu službenika na poslu,
-predlaže plan korištenja godišnjih odmora službenika,
-vrši ocjenjivanje rada zaposlenih u odjeljenju,
-prati stanje poslova iz nadležnosti odjeljenja i informiše rukovodstvo o radu odjeljenja,
-priprema odgovarajuće izvještaje, informacije i analize iz djelokruga rada odjeljenja, za potrebe Načelnika i Skupštine Opštine Šipovo,
-preduzima i predlaže mjere i aktivnosti iz oblasti prostornog uređenja i stambeno-komunalnih poslova,
-učestvuje u izradi i realizaciji normativnih akata potrebnih za adekvatno funkcionisanje odjeljenja (odluke, pravilnici i drugi akti),
-učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta i vrši druge poslove u pogledu uređenja i korištenja građevinskog zemljišta,
-učestvuje u izradi programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i programa zimske službe,
-sarađuje sa opštinskim, gradskim i republičkim organima i organizacijama,
-učestvuje u izradi razvojnih strategija, planova, programa i projekata,
-ostvaruje saradnju sa Odsjekom za upravljanje razvojem i privredu,
-dodjeljuje zadatke, prati i podnosi izvještaje o realizaciji godišnjih i drugih planova rada odjeljenja, uključujući i planove implementacije Strategije razvoja,
-učestvuje u svim fazama upravljanja razvojem, uključujući planiranje, realizaciju, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o realizaciji Strategije razvoja,
-redovno informiše Načelnika Opštine i načelnike drugih odjeljenja o aktivnostima vezanim za upravljanje razvojem iz nadležnosti odjeljenja,
-inicira i koordiniše aktivnostima iz nadležnosti odjeljenja, u cilju realizacije planova implementacije Strategije razvoja,
-uspostavlja saradnju sa drugim organizacionim jedinicama opštinske uprave i ostalim organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Opština Šipovo, u cilju efikasnog upravljanja razvojem iz nadležnosti odjeljenja,
-identifikuje potencijalne izvore finansiranja, inicira i uspostavlja saradnju, te održava redovnu komunikaciju sa spoljnim akterima u procesu upravljanja razvojem iz nadležnosti odjeljenja,
-sprovodi odgovarajuće aktivnosti prilikom izrade i pribavljanja investiciono-tehničke dokumentacije, te evidentira i čuva navedenu dokumentaciju,
-prati i proučava stanje u prostoru, vodi odgovarajuće evidencije i registre, te prikuplja i čuva podatke o stanju prostora,
-raspolaže dokumentacijom potrebnom za praćenje stanja u prostoru i dokumentacijom potrebnom za izradu i sprovođenje dokumenata prostornog uređenja,
-sprovodi aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja za područje opštine Šipovo (izrada programskih elemenata i smjernica, organizovanje javnog uvida, stručne i javne rasprave, praćenje rada nosilaca izrade planskih dokumenata),
-prikuplja, evidentira i čuva podatke koji čine dokumentacioni osnov prostorno-planskih dokumenata,
-stara se o vođenju adresnog registra i izdavanju uvjerenja o kućnom broju,
-obezbjeđuje izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, te odobrenja za uklanjanje objekata,
-sarađuje sa ovlaštenim pravnim licima i pruža tehničku podršku u radu stručnih lica u postupku izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola,
-vrši prijem stranaka i pruža stručnu pomoć, daje uputstva i savjete iz oblasti prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova,
-učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za investicije u oblasti građevinarstva, prostornog uređenja, te stambenih i komunalnih poslova,
-obavlja ostale poslove iz oblasti prostornog uređenja i stambeno-komunalnih djelatnosti, koji su definisani važećim propisima,
-odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova,
-odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada,
-obavlja ostale poslove koje mu povjeri Načelnik,
-za svoj rad odgovara Načelniku Opštine Šipovo.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Mandat
Načelnik odjeljenja bira se i imenuje na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Šipovo. U slučaju prijema kandidata iz reda službenika ili namještenika Opštinske uprave Šipovo, isti imaju pravo rasporeda na ranije raspoređeno radno mjesto, na neodređeno vrijeme, u skladu sa članom 57 stav 1 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
IV – Status
Načelnik odjeljenja ima status rukovodećeg službenika u Opštinskoj upravi i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom.

V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

VI – Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod brojem 1.:
1. Visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani ekonomista,
2. Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. Položen stručni ispit za rad u upravi,
4. Poznavanje rada na računaru,
5. Posjedovanje licence za obavljanje profesionalne – stručne aktivnosti u zvanju „Sertifikovani računovođa“.

Za radno mjesto pod brojem 2.:
1. Visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani pravnik
2. Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. Položen stručni ispit za rad u upravi,
4. Poznavanje rada na računaru.

VII – Prijava na Javni konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Opštine Šipovo, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Šipovo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

1.Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjava da kandidat:
-nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
-nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1 Ustava BiH);
-nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44 i 45 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

2.Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopije:
-diplome o traženoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
-uvjerenja o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
– isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.

IX – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

X – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ukoliko prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze, ili komisija za sprovođenje konkursa na osnovu priloženih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

XI – Rok za podnošenje prijava
Javni konkurs će se objaviti u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Opštine i na opštinskoj web-stranici.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Ukoliko Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostavljati lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Šipovo, ili putem pošte, na adresu: Opština Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, 70270 Šipovo, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja.“
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Vedrana Kaurin, Samostalni stručni saradnik za opštu upravu i personalne poslove, kontakt telefon 050/360-086.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.