fbpx

Izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čitluk

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH", broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 12. i 15. Statuta Centra za socijalni rad Čitluk i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk, br. 885/21 od 30.03.2021.godine, Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ČITLUK

Izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čitluk

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 12. i 15. Statuta Centra za socijalni rad Čitluk i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk, br. 885/21 od 30.03.2021.godine, Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE

RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ČITLUK

I. Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čitluk

II. Opis pozicije ravnatelja

 • organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
 • zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima,te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • vrši raspoređivanje djelatnika Centra,
 • izvršava odluke Upravnog vijeća,
 • odlučuje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz radnog odnosa uposlenika u Centru,
 • izdaje nalog djelatnicima za obavljanje određenih poslova
 • priprema prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Centru,
 • daje izvješće osnivaču o rezultatima rada i poslovanja Centra,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom koji su u funkciji zastupanja i predstavljanja Centra.

III. Mandat

Ravnatelj se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

IV. Uvjeti za upražnjenu poziciju:

Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

a. Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi članak IX točka I Ustava BiH,

b) Posebni uvjeti:

 • da ima završen VII stupanj stručne spreme,odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 • da posjeduje organizacione sposobnosti,
 • da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u skladu sa člankom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,
 • da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

V. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • kraći životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
 • izvadak iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • ovjerenu presliku diplome o završenom školovanju;
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke IV. alineja 3. i 4. općih uvjeta;
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke IV. alineja 5. i 6. posebnih uvjeta.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

VI. Natječaj će biti objavljen u „Večernjem listu”, „Službenim novinama FBiH”, kao i na web stranici općine Čitluk, oglasnoj tabli: Centra, općine Čitluk i Službe za zapošljavanje HNŽ-a, Podružnica Čitluk.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdraystvenoj sposobnosti prije imenovanja.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Trg Duhanski br. 6

88 260 ČITLUK

s naznakom

„PRIJAVA NA NATJEČAJ” – NE OTVARATI

Na poleđini naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.04.2021

Datum objave: 02.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.