fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Banja Luka

Izbor nastavnika i saradnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Ia Za uže naučne oblasti:
1.Humana genetika – 1 izvršilac
2.Hirurgija* – 3 izvršioca
3.Patologija* – 1 izvršilac
4.Opšta fizika – 1 izvršilac
5.Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Plesovi; Ritmička gimnastika; Grupni fitnes programi; Grupni fitnes modeli; Osnovne kretne strukture) – 1 izvršilac
6.Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Antropomotorika 1 i 2; Osnove antropomotorike; Osnove kondicione pripreme; Upravljanje kineziološkim trasformacijama) – 1 izvršilac
7.Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Statistika u sportu; Kineziometrija i diplomski rad; Metodologija istraživanja u sportu; Metodologija istraživanja) – 1 izvršilac
8.Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu; Menadžment sportskih takmičenja; Menadžment sportskih organizacija; Strategijsko i operativno planiranje u sportu; Sportski turizam; Liderstvo u sportu; Sistem organizacije modernog sporta; Istraživanja u menadžmentu u sportu; Uloga menadžmenta sporta u razvoju turizma) – 1 izvršilac
9.Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti – 1 izvršilac
10.Opšta pedagogija – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
1.Grafika – 1 izvršilac;

II ZA IZBOR SARADNIKA:
IIa Za uže naučne oblasti:
1.Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac
2.Infektologija* – 1 izvršilac
3.Oralna hirurgija* – 1 izvršilac
4.Socijalna medicina* – 1 izvršilac
5.Fizička geografija – 1 izvršilac
6.Bezbjednosne nauke– 1 izvršilac

IIb Za uže umjetničko-naučne oblasti:
1.Umjetničko – teorijske discipline – 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20) i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-grafiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIb:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničko – naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničko – naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 83. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „2. Hirurgija* – 3 izvršioca“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
– Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Patologija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Infektologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „3. Oralna hirurgija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „4. Socijalna medicina* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 1., 2. i 3. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 4. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 5., 6., 7. i 8. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 9. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 10. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIKA:
-Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 2., 3. i 4. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 5. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 6. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 18

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.