fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje K O N K U R S

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje
K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata– 1 izvršilac
2. Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac
3. Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac
4. Računarske nauke* – 2 izvršioca
5. Inženjerstvo zaštite radne sredine – 1 izvršilac
6. Proizvodno mašinstvo – 1 izvršilac
7. Onkologija i radioterapija* – 1 izvršilac
8. Ratarstvo (njivske kulture – žitarice, krmne biljke, pašnjaci, industrijske biljke) – 1 izvršilac
9. Algebra i geometrija – 1 izvršilac
10. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 2 izvršioca
11. Bezbjednosne nauke – 1 izvršilac
12. Organizacija i poslovi policije – 1 izvršilac
13. Specijalno fizičko obrazovanje – 1 izvršilac
14. Teorija i metodologija socijalnog rada – 1 izvršilac
15. Srpska književnost i kultura sa komparatistikom i teorijom književnosti – 2 izvršioca
16. Specifične književnosti – italijanska književnost – 1 izvršilac
17. Specifične kulture – italijanska kultura – 1 izvršilac
18. Metodika vaspitno-obrazovnog rada – 2 izvršioca

IIb Za uže umjetničke oblasti:
1. Animirani film– 1 izvršilac;

II ZA IZBOR SARADNIKA:
IIa Za uže naučne oblasti:
1. Geodetski premjer – 1 izvršilac
2. Telekomunikacije- 1 izvršilac
3. Radno i socijalno pravo – 1 izvršilac
4. Društvena geografija – 1 izvršilac
5. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 1 izvršilac
6. Procesno inženjerstvo – 1 izvršilac
7. Specifični jezici – srpski jezik – 1 izvršilac
8. Planiranje gazdovanja šumama- 1 izvršilac

III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA I VJEŠTINA:
1. Specifični jezici – Engleski jezik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20)

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIb:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem III:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 i na prvom i na drugom ciklusu studija ili ekvivalent ili naučni stepen magistra nauka u odgovarajućoj oblasti sa najnižom prosječnom ocjenom i na osnovnom i na postdiplomskom studiju 8,0 ili ekvivalent,
-objavljene najmanje dva stručna ili naučna rada.

NAPOMENA:
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Računarske nauke – 2 izvršioca“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „7. Onkologija i radioterapija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „6. Procesno inženjerstvo– 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „8. Planiranje gazdovanje šumama – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 1., 2. i 3. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 4. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 5. i 6. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 7. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 8. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.
Pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 10. TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 11., 12. i 13. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 14. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 15., 16. i 17. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.
Pod rednim brojem 18.. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIKA:
Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 2. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 3. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 4. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 5. i 6. TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 7. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojeem 8. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA IO VJEŠTINA:
Pod rednim brojem 1. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 32

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.