fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
Banja Luka

Univerzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta r a s p i s u j e
К O N К U R S
I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Geotehnika- 1 izvršilac
2. Teorijska ekonomija*– 2 izvršioca
3. Menadžment – 1 izvršilac
4. Aktuarstvo** – 1 izvršilac
5. Interna medicina** – 2 izvršioca
6. Hirurgija** – 1 izvršilac
7. Radiologija** – 1 izvršilac
8. Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla – 1 izvršilac
9. Metodologija u psihologiji – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
10. Reprodukcija muzike ( Кlavir 1-8, Кlavir 1-2, Кorepetecija i čitanje s lista 1-8, Кorepetecija i čitanje s lista 1-2, Istorija i teorija pijanizma 1-6, Istorija izvođaštva 1-2, Metodika klavira 1-4, Analiza interpretacije 1-2, Кlavirski praktikum 1-8) – 3 izvršioca

II ZA IZBOR SARADNIКA:

Za uže naučne oblasti:
1. Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment – 1 izvršilac
2. Preduzetnička ekonomija – 1 izvršilac
3. Međunarodna ekonomija– 1 izvršilac
4. Računovodstvo i revizija- 1 izvršilac
5. Anatomija– 1 izvršilac
6. Patologija** – 1 izvršilac
7. Bolesti zuba** – 1 izvršilac
8. Oftalmologija** – 2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od osamnaest (18) godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili mastera nauka iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

– Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

– Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „ 2. Teorijska ekonomija* – 2 izvršioca“ sa jednim izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

– Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima „4. Aktuarstvo** – 1 izvršilac“, „5. Interna medicina** – 2 izvršioca“, „6. Hirurgija**- 1 izvršilac“ i „7. Radiologija** – 1 izvršilac, te za za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima „6. Patologija**– 1 izvršilac“, „7. Bolesti zuba**– 1 izvršilac“ i „8. Oftalmologija** – 2 izvršioca“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

– Za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Preduzetnička ekonomija – 1 izvršilac,“, pod rednim brojem „3. Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac“ i pod rednim brojem „4. Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac“ sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:

– Pod rednim brojevima 10. AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojevima 2., 3. i 4. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojevima 5., 6. i 7. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojem 8. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojem 9. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka .

ZA IZBOR SARADNIКA:

– Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
– Pod rednim brojevima 2., 3. i 4. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
– Pod rednim brojem 5., 6., 7 i 8. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 23

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 20.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.