fbpx

Izbor nastavnika i saradnika UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Ovaj oglas je istekao

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Izbor nastavnika i saradnika UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1A
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje КONКURS

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

I Za uže naučne oblasti:
1. Medicinska mikrobiologija* – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIКA:

II Za uže naučne oblasti:
1. Matematička analiza i primjene – 2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
Ugovor o radu zaključiće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „1. Medicinska mikrobiologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu;
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Matematička analiza i primjene – 2 izvršioca“, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili ugovor o dopunskom radu.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:
ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Pod rednim brojem 1. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIКA:
Pod rednim brojem 1. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.