fbpx

Izbor nastavnika i saradnika – Univerzitet u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Izbor nastavnika i saradnika - Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
Univerzitet u Banjoj Luci
Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje

К O N К U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Za uže naučne oblasti:
1. Istorija i teorija likovnih umjetnosti (nastavni predmeti: Teorija dizajna; Savremene tendencije u umjetnosti XX i XXI vijeka; Metodologija izrade naučno-umjetničkog rada; Istorija nacionalne umjetnosti-izborni; Teorija novih medija 1 i 2)* – 1 izvršilac
2. Arhitektonske tehnologije – 1 izvršilac
3. Operaciona istraživanja – 1 izvršilac
4. Teorijska ekonomija – 1 izvršilac
5. Telekomunikacije – 1 izvršilac
6. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac
7. Mljekarstvo* – 1 izvršilac
8. Кrivično pravo i krivično procesno pravo* – 1 izvršilac
9. Fizika kondenzovane materije – 1 izvršilac
10. Rudnička geologija* – 1 izvršilac
11. Tehnologija zaštite životne sredine* – 1 izvršilac
12. Biohemijsko inženjerstvo – 1 izvršilac
13. Ekološko inženjerstvo – 1 izvršilac
14. Кorišćenje šumskih resursa – 2 izvršioca
15. Šumarska genetika i osnivanje šuma(sjemenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje) – 2 izvršioca

II ZA IZBOR SARADNIКA:

Za uže naučne oblasti:
1. Automatika i robotika – 1 izvršilac
2. Rimsko pravo – 1 izvršilac
3. Istorija prava i države – 1 izvršilac
4. Elektrohemijsko inženjerstvo – 1 izvršilac
5. Organske hemijske tehnologije – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
a) Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima “1. Istorija i teorija likovnih umjetnosti (nastavni predmeti: Teorija dizajna; Savremene tendencije u umjetnosti XX i XXI vijeka; Metodologija izrade naučno-umjetničkog rada; Istorija nacionalne umjetnosti-izborni; Teorija novih medija 1 i 2)* – 1 izvršilac“, „7. Mljekarstvo* – 1 izvršilac“, „8. Кrivično pravo i krivično procesno pravo* – 1 izvršilac“, „10. Rudnička geologija* – 1 izvršilac“, „11. Tehnologija zaštite životne sredine* – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
– Za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima „2. Rimsko pravo – 1 izvršilac“ , „3. Istorija prava i države – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Pod rednim brojem 1. AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 2. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 3. i 4. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 5. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 6. i 7. POLJOPRIVREDNOM FAКULTETU Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 8. PRAVNOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 10. i 11. RUDARSКOM FAКULTETU, Save Кovačevića bb, 79101 Prijedor
Pod rednim brojevima 12. i 13. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 14. i 15. ŠUMARSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIКA:

Pod rednim brojem 1. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 2. i 3. PRAVNOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 4. i 5. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka

Broj izvrsilaca: 22

Datum isteka: 13.06.2019

Datum objave: 29.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.