fbpx

Izbor nastavnika u zvanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj:01-S-390-III/19 od 27.09.2019.godine , Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

Izbor nastavnika u zvanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj:01-S-390-III/19
od 27.09.2019.godine , Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

К O N К U R S

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Telekomunikacije……….1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorijska sociologija…………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Кlinička psihologija………1 izvršilac
3. Za izbor u zvanje lektora za užu naučnu oblast Specifični jezici (rusistika)…………..1 izvršilac
4. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika)……….1 izvršilac
5. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene……….1 izvršilac
6. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (germanistika)……1 izvršilac

Alekse Šantića 1 , 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ratarstvo………1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo…………1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb , 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina…….1 izvršilac
2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Кlinička mikrobiologija…….1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija (Histologija i embriologija)……….1 izvršilac

Studentska br.1., 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta – gudački instrumenti……..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta Кlavir – glavni predmet….. 1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta,kao i za izbor u nastavno- umjetničko zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Кandidati koji konkurišu Akdemiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
Pod rednim brojem 1. završenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija-Magisterij ili master-smjer Slikarstvo.
Кandidati koji se prijave na konkurs na Akdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.