fbpx

Izbor nastavnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izbor nastavnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj:
01-S-12-VIII/20 od 30.01.2020. godine , Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

1. Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Nauka o zemljištu…………1 izvršilac
Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

2. Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Automatika i robotika……1 izvršilac
Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77.,odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.