fbpx

Izbor nastavnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izbor nastavnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj:01-S-490-V/19 od 30.10.2019. godine , Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

К O N К U R S
Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi……………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke…………………………1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi……………1 izvršilac
Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Etika……………….1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika stranih jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Кlasični jezici – grčki i latinski)…………1 izvršilac
Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Metodika nastave matematike)………………1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Upravno pravo i uprava……….1 izvršilac
Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo……………1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija…………….1 izvršilac
Studentska br.1, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Aktuarstvo…………………1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta), i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 06.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.