fbpx

Izbor notara Teslić, Doboj, Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Izbor notara Teslić, Doboj, Novi Grad

Na osnovu člana 22. Zakona o notarima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14,
68/17 i 82/19) i člana 3. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 92/19), Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisuje

KONKURS
za izbor notara

I
Raspisuje se Konkurs za izbor notara prema Odluci Vlade Republike
Srpske o određivanju broja notara i njihovom službenom sjedištu (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 17/06, 14/08 i 17/10) za:
Službeno sjedište Broj notara
1. Teslić (za područje opštine Teslić) ………………………………………………….1,
2. Doboj (za područje grada Doboja i opštine Petrovo) ………………………..1,
3. Novi Grad (za područje opština Novi Grad,
Kostajnica i Krupa na Uni) ……………………………………………………………….1.
II
Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati sljedeće uslove:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da ima poslovnu sposobnost i opštu zdravstvenu sposobnost;
3) da je diplomirao na pravnom fakultetu:
1. u Bosni i Hercegovini,
2. u bivšoj Jugoslaviji, ako je diplomirao prije 6. aprila 1992. godine,
3. u nekoj drugoj državi, nakon nostrifi kacije diplome od nadležnog organa;
4) da je položio pravosudni ispit:
1. u Bosni i Hercegovini,
2. u bivšoj Jugoslaviji, ako je taj ispit položio prije 6. aprila 1992. godine,
3. u nekoj drugoj državi, nakon priznavanja tog ispita od Ministarstva;
5) da ima položen notarski ispit,
6) da nije osuđen za krivično djelo protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili osuđen za drugo krivično djelo na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo za koje je propisana kazna
zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna koje u vrijeme imenovanja još
nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ i protiv kog nije
potvrđena optužnica za ta krivična djela;
7) da nije smijenjen sa dužnosti od nadležnih organa zbog zloupotrebe
službenog položaja i ovlašćenja ili nesavjesnog rada u službi;
8) da nije odlukom nadležnog organa razriješen službe notara, advokata, sudije, tužioca, državnog službenika ili namještenika zbog teže povrede
službene dužnosti;
9) da se iz njegovog ponašanja očigledno može zaključiti da će obavljati
službu notara u skladu sa Kodeksom notarske etike.
III
Uz prijavu na Konkurs kandidat je obavezan navesti za koje službeno
sjedište konkuriše i dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz Konkursa:
1) biografi ju,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) ljekarsko uvjerenje,
4) diplomu pravnog fakulteta,
5) uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
6) uvjerenje o položenom notarskom ispitu,
7) ovjerenu pismenu izjavu kandidata da nije smijenjen sa dužnosti od
nadležnih organa zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja ili nesavjesnog rada u službi,
8) dokaz iz podtačke 7. tačka II ovog konkursa kandidat nije obavezan priložiti već te dokaze pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti za
predloženog kandidata, a uvjerenje iz podtačke 3) tačka II ovog konkursa
predloženi kandidat dostaviće u roku od sedam dana od dana sačinjavanja
prijedloga najboljeg kandidata za izbor notara.
Ako kandidat podnosi prijavu za više službenih sjedišta, obavezan je
priložiti dokaze samo za jedno sjedište.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
IV
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas
Srpske” i na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske. Ako
Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, na prijedlog
Komisije za izbor notara, Ministarstvo pravde odbaciće zaključkom protiv
kog je dopuštena posebna žalba.
V
Prijave sa dokazima dostavljaju se poštom, na adresu: Ministarstvo
pravde Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa
naznakom: Prijava na Konkurs za izbor notara – ne otvarati.
VI
Ministarstvo pravde Republike Srpske na svojoj internet stranici objaviće rezultate Konkursa u roku od tri dana od dana sačinjavanja rang-liste i
prijedloga najboljeg kandidata za izbor notara.
Broj: 08.021/111-178/19
18.11.2019. godine

Ministar,
Banjaluka Anton Kasipović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.12.2019

Datum objave: 25.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.