fbpx

Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

Ovaj oglas je istekao

Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o privrednim društvima F BiH
(“Službene novine F BiH”, broj 81/15), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Fedracije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i
96/17), člana 19. i 20. Statuta JP Cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Odluke
Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo broj: 01-03.2 NO-1084-6/20 od
30.01.2020. godine. Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, objavljuje:
J A V N I K O N K U R S / N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA
EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE
JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
I
Raspisuje se javni konkurs/natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za ekonomske i
pravne poslove JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo.
Opis pozicije izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove JP Ceste Federacije BiH :
• organizuje i koordinira ekonomske i pravne poslove JP Ceste FBiH, odnosno iz djelokruga
Sektora ekonomsko-finansijskih poslova i Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova te
odjela koji su u nadležnosti Uprave, a iz svog domena, u saradnji sa direktorom,
• sarađuje sa drugim izvršnim direktorom i rukovodiocima sektora;
• učestvuje u izradi srednoročnih i godišnjih planova i programa JP Ceste Federacije BiH;
• prati i kontroliše realizaciju poslova i zadataka iz plana i programa JP Ceste Federacije
BiH za tekuću godinu, predlaže i preduzima mjere u cilju uspješne realizacije istih;
• nadzire i provodi postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavakama BiH
i drugim propisima;
• učestvuje u pripremi projekata i programa JP Ceste Federacije BiH;
• obavlja kontrolu ažurnosti i ispravnosti dokumentacije, koju je prethodno ovjerio nadležni
rukovodilac sektora ili odgovorni izvršilac;
• analizira realizaciju plana i programa JP Ceste Fedreracije za tekuću godinu sa
ekonomsko-finansijskog i pravnog aspekta i izvještava Nadzorni odbor;
• preduzima i predlaže mjere u cilju uspješne realizacije planiranih sredstava;
• predlaže mjere za poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja JP Ceste Federacije
BiH sa ekonomskog i pravnog aspekta;
• odlučuje o radno pravnom statusu radnika, zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju
radnika u skladu sa važećim zakonima i opštim aktima JP Ceste FBiH,
• obavlja i druge poslove u skladu sa važećim zakonima i Statutom JP Ceste Federacije BiH
po osnovu odluka Nadzornog odbora i po nalogu direktora
str. . od 3
2
Mandat imenovanja izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove JP Ceste Federacije BiH
je četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
II
Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uslove:
A. Opći uslovi
• da je državljanin Bosne i Hercegovine
• da se na njega ne odnosi član IX.I Ustava Bosne i Hercegovine
• da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i člana 12. Zakona o javnim
preduzećima
• da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Upravi društva, pet
godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne
• da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz
nadležnosti Uprave društva
• da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti
Bosne i Hercegovine (“Službeni Glasnik BiH”, broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 70/08)
• Da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim
društvima (“Službene novine Fedracije BiH, broj 81/15)
B. Posebni uslovi
1. visoka stručna sprema- VII stepen- dipl.ekonomista ili diplomirani pravnik;
2. da ima najmanje 7 godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima od dana
sticanja visoke stručne spreme od čega 5 godina na rukovodnim poslovima;
IV
Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba
dostaviti originale ili ovjerenu fotokopiju dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje
traženih općih posebnih uslova i to:
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera
• Potvrdu ili uvjerenje o potrebnom iskustvu na rukovodnim poslovima, odnosno
potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u struci i na sličnim
poslovima nakon sticanja odgovarajućeg stepena školske spreme koja je
predviđena za radno mjesto
• Ovjerenu izjava kandidata da ne vrši funkciju u političkoj stranci
• Ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj
nespojiv sa dužnošću izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u roku
od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme
zatvorske kazne
str. . od 3
3
• Ovjerenu izjavu kandidata da mu nije presudom suda zabranjeno obavljanje
dužnosti iz nadležnosti Uprave društva
• Ovjerenu izjavu kandidata da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona
o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH” broj 70/08)
• Ovjerenu izjavu kandidata da ne podliježe ograničenjima utvrđenim
odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 81/15)
V
Za kandidate koji dostave tražene dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog konkursa, JP Ceste F BiH
će po službenoj dužnosti zatražiti dokaze o izspunjavanju uslova iz člana 248. Zakona o privrednim
društvima (“Službene novine F BiH”, broj 81/15).
VI
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama F BiH” i u dnevnim
novinama “Večernji list” i “Dnevni avaz”.
VII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VIII
Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa
naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za ekonomske i
pravne poslove JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo- ne otvarati”, na sljedeću adresu:
JP Ceste FederacijeBiH d.o.o. Sarajevo
Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Terezija broj 54, 71 000 Sarajevo
Kontakt telefon 033 563 507
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
IX
Kandidati koji dostave svoje prijave će biti pismeno obaviješteni o ishodu konkursa, a priložena
dokumentacija se neće vraćati.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 07.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.