fbpx

J A V N I K O N K U R S za imenovanje direktora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo

J A V N I K O N K U R S za imenovanje direktora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 23. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13 – Prečišćeni tekst i 6/16), člana 7. stav 1. i člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 40. i 41., Pravila Javne ustanove „Pozorište mladih“Sarajevo (broj: 90-02-2-1/17 od 12.04.2017.g. i broj: 43/04-1/21 od 26.02.2021.g.) i Odluke v.d. Upravnog odbora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo (broj: 112/04-1/21
od 13.04.2021.godine) v.d. Upravnog odbora raspisuje
J A V N I K O N K U R S
za imenovanje direktora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo
1) Opis pozicije direktora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo:
zastupa i predstavlja Pozorište, organizuje i provodi umjetničku poslovnu politiku Pozorišta,
odgovoran je za zakonitost rada Pozorišta, stara se da se svi zaposlenu pozorišni umjetnici što
ravnomjernije angažuju u realizaciji godišnjeg pozorišnog repertoara, podnosi osnivaču
godišnji program rada i pozorišni repertoar najkasnije do 30. oktobra za sljedeću godinu, a
izvještaj o njihovom izvršavanju, najkasnije do 31. januara za proteklu godinu, na obrazložen
zahtjev osnivača, direktor Pozorišta dostavlja mjesečne ili tromjesečne izvještaje o radu i
druge akte Pozorišta, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje
djelatnosti radi koje je Pozorište osnovano, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i
osnove planova rada i razvoja Pozorišta, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o
pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, naredbodavac je u
izvršenju finansijskog plana, podnosi Upravnom odboru Pozorišta izvještaj o finansijskom
poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora Pozorišta bez prava glasa, vrši i druge poslove
i ima i druge dužnosti i prava utvrđena općim aktima Pozorišta, u skladu sa zakonom.
2) Za direktora Pozorišta može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove:
Opšti uslovi:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u
Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana
objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX
1. Ustava Bosne i Herecegovine),
e) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora
(pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata),
f) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje na funkciji u političkoj
stranci ne može biti konačno imenovano),
g) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
h) da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.
Tel: +387 33 205 799 www.pozoristemladih.ba JU Pozorište mladih Sarajevo
Fax: +387 33 205 799 pozmladi@bih.net.ba Ulica Kulovića 8
Blagajna: +387 33 442 572 pozoriste.adm@gmail.com 71000 Sarajevo
Posebni uslovi
a) visoka stručna sprema VII stepena, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog ciklusa sistema studiranja, jedna od akademija iz grupacije umjetnosti ili fakultet
iz grupacije društvenih nauka,
b) 7 godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme od čega najmanje 4 godine
rada na rukovodećim poslovima iz oblasti kulture.“
c) predložen Program rada sa finansijskim planom za mandatni period,
d) da se ističe organizacionim sposobnostima i društvenim radom.

3) Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u
originalu ili ovjerenoj kopiji i to:
– potpisanu prijavu na konkurs,
– biografiju,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o
dokumentu koji je trajnog karaktera),
– ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere,
– ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za
ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
– ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
– ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne
funkcije ili savjetnik,
– ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili
nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova
osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (ukoliko je predsjednik ili član
upravnog ili nadzornog odbora priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja
za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih
pozicija),
– ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata),
– diplomu o završenoj školskoj spremi,
– potvrdu ili uvjerenje o radnom stažu ,
– program rada sa finansijskim planom za mandatni period.
4) Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biće pozvani na intervju.
5) Direktor Pozorišta se imenuje na mandatni period od četiri godine.
6) Konkurs će se objaviti u “Službenim novinama FBiH”, dnevnom listu “Oslobođenje” i
web stranici Javne ustanove “Pozorište mladih“ Sarajevo, web stranici Ministarstva kulture i
sporta Kantona Sarajevo.
7) Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
8) Sve dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
9) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
10) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom
preporučeno na adresu:
Javna ustanova “Pozorište mladih“ Sarajevo
Ul. Kulovića br. 8. ili na Protokol ustanove sa naznakom: “Prijava na Javni konkusr”.

Izvor: www.mks.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.04.2021

Datum objave: 19.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.