fbpx

J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu člana 143. stav (4). tačka g), a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/17 i 30/19), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27486/19 od 24.12.2019. godine i Zaključka o ispravci saglasnosti br: 11-34-27486-1/19 od 10.01.2020. godine, te odluke Školskog odbora JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo broj:01-1-82/20 od 20.01.2020. godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) Nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta (Ekonomska matematika i Biznis ekonomija), 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme , od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
b) Nastavnik/nastavnica informatike, 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
c) Nastavnik/nastavnica hemije i tehnologije sa poznavanjem robe, 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s obavljanja posla voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
d) Nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
e) Pedagog, 1 izvršilac, 20 radnih sati, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s obavljanja posla voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
f) Rukovaoc centralalnog grijanja, 1 izvršilac, 40 radnih sati, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

Za radna mjesta iz tačke: a), b), c) i d):
– završen odgovarajući fakultet, najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta,
– završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.

Za radno mjesto iz tačke: e):
– završen odgovarajući fakultet, najmanje VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja, sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg smjera i zvanja;
Za radno mjesto iz tačke: f):
– VKV ili KV radnik – V ili III stepen stručne spreme, položen ispit za rukovaoca centralnog grijanja, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Kandidati koji konkurišu na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije, i to:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa),
e) certifikat o položenom ispitu za rukovaoca centralnog grijanja za radno mjesto pod tačkom f).

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.

Po konačnosti odluke o izboru radnika, kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren osam(8) dana od dana objavljivanja, odnosno do 29.01.2020. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova konkursa dostaviti isključivo putem pošte na adresu:
JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo, Zmaja od Bosne 39, Sarajevo, sa naznakom “Za javni konkurs – ne otvarati – otvara komisija”

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 21.01.2020. godine

Izvor: https://mon.ks.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.