fbpx

J A V N I K O N K U R S za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, za školsku 2021/2022. godinu

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

J A V N I K O N K U R S za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o službi u OS BiH (,,Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 38/18), a u skladu sa članu 16., 17. i 18. Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista broj: 10-02-3-1550-41/18 od 26.04.2019. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 34/19), a u cilju odabira kandidata/kinja za školovanje na vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane BiH, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji

Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke,

za školsku 2021/2022. godinu

I – PREDMET KONKURSA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje Јavni konkurs za školovanje 5 (pet) kadeta na Vojnoj akademiji u Saveznoj Republici Njemačkoj, za školsku 2021/2022. godinu, i to:

1. Oficir u artiljerijskim jedinicama-BiH-A-32889-2021, 1 kadet,

2. Oficir u pješadijskim izviđačkim jedinicama-BiH-A-32890-2021,1 kadet,

3. Oficir za informacione tehnologije-BiH-A-32892-2021,1 kadet,

4. Oficir za inženjeriju-BiH-A-32888-2021,1 kadet,

5. Oficir u oklopnim jedinicama-BiH-A-32894-2021,1 kadet.

II – USLOVI KONKURSA

1. Opći uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (“Službeni glasnik BiH broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18“) :

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti. (Uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uslovi:

a) završena srednja škola IV stepen ili da trenutno pohađa IV razred srednje škole,

b) da je postigao/la ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje vrlo dobar,

c) da je prosjek ocjena iz matematike najmanje dobar,

d) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, a najkasnije do 30.06.2020. godine, dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome preporučeno putem poštanske službe na adresu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,

e) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, moraju u svjedočanstvu imati minimalno isti prosjek ocjena iz svih predmeta kao i u svjedočanstvu sa polugodišta četvrtog razreda koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata/kinje za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu četvrtog razreda,

f) da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 22 godine na dan 30.09.2020. godine, g) poznavanje engleskog jezika (provjerava se testom ALCPT),

h) poznavanje njemačkog jezika (nivo A-2), koje će biti testirano u Kasarni Rajlovac,

i) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

j) Fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline: trbušnjaci, sklekovi i trčanje na 3200 metara.

Napomena: Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test poznavanja njemačkog jezika (testiranju će prisustvovati predstavnici SR Njemačke), psiho test, test općeg znanja, test poznavanja engleskog jezika, test fizičke spremnosti i intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Rangiranja kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija odobrenih od strane ministra odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere. U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku izbora kandidata, prednost ima kandidat pola, koji je manje zastupljen u OS BiH.

III – ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE

1. Školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke traje 4 (četiri) godine. Na prvoj godini kadeti će usavršavati njemački jezik.

2.Odabrani kandidati/kinje imat će status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa članovima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i članom 29. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,32/13, 87/13, 75/15,16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 88/18).

3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik, odgovarajućeg roda – službe.

4. Međusobne obaveze kandidata/kinja izabranog/ne za školovanje na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine regulišu se Ugovorom o školovanju.

5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu vojno obrazovne ustanove na koju se kadet/kinja upućuje.

IV POTREBNI DOKUMENTI

a) Potpisana prijava i lični (biografski) podaci (isključivo po obrascima ponuđenim na službenim na www. mod.gov.ba),

Napomena: ukoliko kandidat/kinja aplicira na više smjerova, u prijavnom obrascu obavezno navesti redoslijed smjerova po prioritetu, na koje aplicira.

b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,

c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole, ili ovjerenu kopiju ocjena sa polugodišta četvrtog razreda ukoliko lice pohađa četvrti razred, s tim da je kandidat/kinja u obavezi naknadno dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome četvrtog razreda, gdje prosjek ocjena ne smije biti manji od prosjeka ocjena sa polugodišta četvrtog razreda,

d) Ovjerena kopija nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedočanstava razreda završenih u inostranstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerenu fotokopiju, ukoliko je kandidat/kinja pohađao/la ili završio/la školu u inostranstvu.

e) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja, (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog).

f) Original ili ovjerena kopija Izvoda iz matične knjige rođenih, trajnog karaktera,

g) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja da se ne vodi krivični postupk, niti da je potvrđena optužnica, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

h) Izjava kandidata/kinje da u poslednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti ovjerena kod nadležnog općinskog organa (isključivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba),

i) Original ili ovjerena kopija dokaza o prebivalištu (CIPS), izdat od strane nadležnog opšinskog organa uprave, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru: – kandidati/kinje koji/e tokom školovanja na srednjoj školi nisu imali/e predmet informatika dostavljaju certifikat ili potvrdu, o kojima se vodi službena evidencija o poznavanju rada na računaru (ove akte izdaju državni organi ili nedržavni subjekti, u skladu sa podacima iz službene evidencije koje imaju karakter javne isprave, ukoliko te poslove obavljaju na osnovu javnog ovlaštenja),

k) Saglasnost za obradu biografskih podataka/informacija za potrebe procesa konkurisanja na vojne akademije (isključivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba).

Napomena: Kandidati/kinje koji ne budu izabrani u procesu izbora omogućava se preuzimanje ličnih dokumenata koji su dostavljeni u procesu prijema u roku od 30 (trideset) dana od donošenje konačne odluke ministra odbrane BiH o izboru kandidata.

V- ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata/kinja izvršit će Komisija koju će formirati ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Testiranju kandidata mogu prisustvovati ovlaštene osobe države prijema, po njihovom zahtjevu.

VI PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava sa potrebnim traženim dokumentima dostavlja se preporučeno putem poštanske službe na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98

71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Javni konkurs za školovanje kadeta na

Vojnoj akademiji u SR Njemačkoj“

Konkurs ostaje otvoren (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Neblagovremene prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko u prijavi i dokumentaciji postoje formalni nedostaci (nepotpuna i neuredna prijava), lice se poziva da u roku od pet dana ispravi navedene formalne nedostatke i dostavi potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.07.2020

Datum objave: 11.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.