fbpx

J A V N I  K O N K U R S za upražnjena radna mjesta Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Republički devizni inspektorat

J A V N I  K O N K U R S za upražnjena radna mjesta Banja Luka

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

  I – 1   Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

1.1.     Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove za oblast rada,

zapošljavanja, zaštite na radu, penzijsko-invalidskog osiguranja

i lica sa invaliditetom – Resor za rad i zapošljavanje                                 1 izvršilac

1.2.      Viši stručni saradnik za upravno-nadzorne poslove,

Resor boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata              1 izvršilac

      2    Republički devizni inspektorat

 

2.1.      Inspektor                                                                                                                2 izvršioca

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prati i proučava stanje u oblasti rada, zapošljavanja, zaštite na radu, penzijskog i invalidskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom; priprema nacrte zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti rada, zapošljavanja, zaštite na radu, penzijskog i invalidskog osiguranja i profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom; sarađuje sa nadležnim organima (fondovi, agencije i slično) koji neposredno primjenjuju propise pomenutih oblasti; stručno obrađuje pitanja iz navedenih oblasti; učestvuje u pripremi programa rada i radnih materijala iz djelokruga rada Resora; obrađuje pitanja od posebnog značaja za navedene oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i odgovara mu za svoj rad.

Status i kategrorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Po pravilima upravnog postupka i uz primjenu materijalnih propisa rješava u drugostepenom postupku; vrši reviziju prvostepenih rješenja; rješava po zahtjevima za ponavljanje postupka; donosi rješenja o mjesnoj nadležnosti; daje odgovore na tužbu u upravnim sporovima; ulaže vanredna pravna sredstva; podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; sarađuje sa nadležnim organima i ustanovama; po potrebi priprema instrukcije u vezi sa upravnim rješavanjem; daje stručna mišljenja, uputstva i objašnjenja; odgovara na upite u vezi sa rješavanjem u upravnom postupku; sačinjava i podnosi izvještaje; vrši nadzor nad povjerenim poslovima organa jedinica lokalne samouprave iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite CŽR; sačinjava izvještaje o izvršenom nadzoru i daje prijedlog mjera za postupanje; pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u pogledu povjerenih poslova; rješava u drugostepenom postupku po pravilima upravnog postupka u predmetima izuzetim po pravu nadzora; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova u ovim predmetima; ulaže vanredna pravna sredstva i podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Odsjeka; obezbjeđuje stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; odgovara na podnesene zahtjeve i upite u vezi sa primjenom zakona i propisa iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite CŽR iz nadležnosti Odjeljenja; daje usmene upute strankama radi ostvarivanja prava; vrši prijem stranaka; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Status i kategrorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

U skladu sa zakonom vrši neposrednu kontrolu deviznog, spoljnotrgovinskog poslovanja, kreditnih odnosa sa inostranstvom i ukupnog obavljanja privrednih poslova sa inostranstvom kod pravnih lica i drugih subjekata; kontrolu izvršenja republičkih zakona; primjenjivanja propisa i mjera republičkih organa; preduzima mjere za koje je ovlašćen u toku kontrole; po završenoj kontroli izrađuje zapisnik i potrebne izvode iz zapisnika; kao i povremene informacije u vezi sa izvršenom kontrolom; inicira prekršajni postupak. Informacije i činjenice iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora dostavlja načelniku Odjeljenja; u slučaju potrebe sarađuje sa nadležnim organima otkrivanja, gonjenja, presuđivanja po konkretnim predmetima. Predlaže mjere i donosi rješenja za otklanjanje uočenih nepravilnosti u kontroli, kao i određena rješenja u cilju efikasnog obavljanja inspekcijskog nadzora; podnosi izvještaje. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja.

Status i kategrorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; završen ekonomski, pravni ili fakultet poslovne ekonomije; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit „B” kategorije.

 

 V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B kategorije” na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za radu republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

–       kopiju vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

                                                                                                                          V.D. DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.