fbpx

J A V N I   O G L A S za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Ovaj oglas je istekao

Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

J A V N I   O G L A S za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5038-5/19 od 11.11.2019. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5038- 6/19 od 12.11.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke

– kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

 

I

Državna agencija za istrage i zaštitu prima osam kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, sa najmanje IV stepenom školske spreme, kako slijedi:

 

ODJEL ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

a) Odsjek za zaštitu

1. Policijski službenik – 1 izvršilac

 

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

a) Odsjek za operativno-tehnički nadzor i informatičku podršku

1. Policijski službenik za operativni nadzor – 3 izvršioca

 

b) Odsjek za zakonito presretanje komunikacija

1. Policijski službenik – 2 izvršioca

 

c) Odsjek za protivdiverzionu, protiveksplozivnu i tehničku zaštitu

1. Policijski službenik za protivdiverzionu zaštitu – 2 izvršioca

 

II

(1) Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

a) Opći uslovi:

1) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

2) životna dob između 18 i 35 godina života;

3) najmanje IV stepen školske spreme;

4) zdravstvena i psihofizička sposobnost za rad na poslovima policijskog službenika;

5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b) Posebni uslovi:

1) Poznavanje stranog jezika;

2) poznavanje rada na računaru;

3) položen vozački ispit „B“ kategorije.

(2) Ispunjavanje posebnog uslova poznavanje stranog jezika provjerava se putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

III

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

b) izvod iz matične knjige rođenih;

c) diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme (nostrificiranu diplomu ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

g) dokaz o poznavanju rada na računaru (diploma, uvjerenje ili svjedočanstvo). Kao dokaz o nivou znanja rada na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani;

h) izjavu ovjerenu od strane nadležnog tijela da kandidat ima položen vozački ispit „B“ kategorije.

IV

(1) Prijava na Oglas podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu ili na web stranici www.sipa.gov.ba, a ista se predaje u zatvorenoj koverti neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.

(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(3) Tokom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno ili putem dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.

(4) Osnovna obuka kadeta obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, u skladu sa Pravilnikom o trajanju osnovne obuke i obavezama kadeta u toku obuke. Kadet koji dobrovoljno napusti osnovnu obuku ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu policajac, u skladu sa Odlukom o pokretanju procedure i utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5038-5/19 od 11.11.2019. godine.

(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija daje prednost kandidatu ženskog pola.

(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uopće odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj tabli u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu i na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.

(2) Provjeru općeg uslova zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad provest će i utvrditi u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji su dostupni na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (www.sipa.gov.ba).

(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju, koje se sastoji od:

a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;

b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;

c) testa fizičke sposobnosti;

d) ljekarskog pregleda;

e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;

f) testa poznavanja stranog jezika;

g) usmenog testa – intervjua. 4

(3) Ispunjavanje općih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom računa se na dan predaje prijave.

(4) Popunjen prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Ul. Nikole Tesle 59

71 123 Istočno Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke

– kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba     Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Mostar, 21.11.2019.

Izvor:  www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 20.12.2019

Datum objave: 22.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.