fbpx

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

CIK/SIK BiH

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 8. stav (2), a u vezi člana 16. stav (3) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hecegovine i raspisivanju javnog oglasa broj: 05-1-34-2-465-1/20 od 26.05.2020. godine, a u vezi odredbi Pravilnika o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja za pripremu i provođenje Lokalnih izbora 2020. godine broj: 05-1-02-3-403-2/20 od 06.05.2020. godine, predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u

Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

(1) Odsjek za izbore, Sektor za izbore i informacione tehnologije- na period do šest (6) mjeseci

a) Saradnik za rad sa političkim subjektima – 1 izvršitelj

b) Referent na info liniji – 2 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Saradnik za rad sa političkim subjektima vrši prijem prijava političkih subjekata za ovjeru za učešće na izborima; vrši provjeru prijava političkih subjekata kako bi procedure za ovjeru političkih subjekata bile ispoštovane; priprema nacrte provedbenih akata iz djelokruga Odsjeka za izbore kao i sve obrasce koji se koriste u procesu ovjere političkog subjekta, učestvuje u svim poslovima vezanim za akreditovanje posmatrača političkih stranaka, udruženja građana i međunarodnih organizacija; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera odnosno fakultet društvenog smjera Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, izborno iskustvo,poznavanje rada na računaru

b) Referent na info liniji obavlja kontakte vezane za registraciju i glasanje birača izvan BiH; provjerava status registracije i evidentira pristigle pozive kao i faksove; obavlja ostale administrativne i tehničke poslove vezane za rad na unosu i obradi podataka, kao i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: završena srednja škola, IV. stepen stručne spreme, škola usmjerenog obrazovanja, ekonomska škola ili gimnazija, izborno iskustvo, poznavanje rada na računaru

(2) Odsjek za izbore, Sektor za izbore i informacione tehnologije- na period do pet (5) mjeseci

a) Saradnik na poslovima koordinacije obrade podataka – 1 izvršitelj

b) Referent za rad sa političkim strankama – 2 izvršitelja

c) Referent na prijemu i obradi e-mailova i faksova – 5 izvršitelja

d) Referent obrade podataka – 6 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Saradnik na poslovima koordinacije obrade podataka osigurava vođenje evidencije i blagovremenu obradu podataka u procesu upisa birača; nadgleda rad osoblja uposlenog za rad po ugovoru o djelu; vodi i organizira ostale administrativne i tehničke poslove vezane za rad na unosu i obradi podataka; obavlja kontakte vezane za registraciju i glasanje putem pošte; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera odnosno fakultet društvenog ili tehničkog smjera Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, izborno iskustvo,poznavanje rada na računaru

b) Referent za rad sa političkim strankama obavlja administrativno-tehničke poslove na računaru za potrebe Odsjeka za izbore; pruža tehničku podršku pri ovjeri političkih subjekata; rukuje tehničkim uređajima; šalje dokumentaciju političkim subjektima; vodi evidenciju primljene pošte i arhivira istu, otprema i arhivira akte i dokumentaciju Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: završena srednja škola, IV. stepen stručne spreme, škola usmjerenog obrazovanja, ekonomska škola ili gimnazija, izborno iskustvo, poznavanje rada na računaru

c) Referent na prijemu i obradi e-mailova i faksova obavlja kontakte vezane za registraciju i glasanje birača izvan BiH; štampa, evidentira, odgovara na pristigle e-mailove kao i faksove; obavlja ostale administrativne i tehničke poslove vezane za rad na unosu i obradi podataka, kao i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: završena srednja škola, IV. stepen stručne spreme, škola usmjerenog obrazovanja, ekonomska škola ili gimnazija, izborno iskustvo, poznavanje rada na računaru

d) Referent za obradu podataka vrši unos i blagovremenu obradu podataka u procesu upisa birača; radi ostale administrativne i tehničke poslove vezane za rad na unosu i obradi podataka; obavlja aktivnosti vezane na preuzimanju pošte i dokumentacije za obradu; obavlja kontakte vezane za registraciju i glasanje putem pošte, dežurnog telefona ili e-mail adrese; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore.

Posebni uvjeti: završena srednja škola, IV. stepen stručne spreme, škola usmjerenog obrazovanja, ekonomska škola ili gimnazija, izborno iskustvo, poznavanje rada na računaru

(3) Odsjek za izbore, Sektor za izbore i informacione tehnologije- na period do tri mjeseca

a) Saradnik za postupanje po zahtjevima za upis birača u Centralni birački spisak izvan BiH – 2 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Saradnik za postupanje po zahtjevima za upis birača u Centralni birački spisak izvan BiH provjerava zahtjeve i dokumentaciju za upis u Centralni birački spisak; obavještava birače o nedostacima u podnesenim zahtjevima i priloženoj dokumentaciji i priprema odluke, rješenja, zaključke u vezi podnesenih zahtjeva obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za izbore;

Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera odnosno fakultet društvenog smjera Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, izborno iskustvo,poznavanje rada na računaru 3

(4) Odsjek za operativne i zajedničke poslove, Sektor za finansijske i opće poslove – na period do pet (5) mjeseci

a) Zaposlenik na prijemu, skladištenju i distribuciji izbornog materijala – 12 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Zaposlenik na prijemu, skladištenju i distribuciji izbornog materijala obavlja poslove istovara i utovara odgovarajućeg izbornog materijala; pakovanja izbornog materijala, učestvuje u distribuciji izbornog materijala i glasačkih listića prema izbornim komisijama; obavlja i druge poslove koje mu odredi koordinator skladišta i šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za operativne i zajedničke poslove.

Posebni uvjeti: Završena osnovna škola, bez radnog iskustva

(5) Odsjek za pravne poslove, Sektor za pravne poslove i upravno rješavanje- na period do pet (5) mjeseci

a) Saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje – 3 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracija i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; pravi nacrt relevantnih pravila i propisa prema potrebama; obavlja poslove rješavanja jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za pravne poslove.

Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru

(6) Opći uvjeti:

Pored posebnih uvjeta kandidat iz stava (1), (2), (3), (4) i (5) mora da ispunjava i opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da ima navršenih 18 godina,

3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje,

4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i

5. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

(7) Način prijavljivanja

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti slijedeća dokumenta (ovjerene kopije):

  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
  • dokaz o završenoj školi određenog smjera (VII ili IV stepen stručne spreme ili završena osnovna škola),
  • dokaz o radnom iskustvu iz stava (5) pod tačkom a),
  • dokaz o izbornom iskustvu iz stava (1) pod tačkom a) i b), iz stava (2) pod a), b), c) i d) i iz stava (3) pod a), i
  • biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.

Napomena: Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa, bit će pozvani na razgovor i prethodnu provjeru poznavanja navedenih poslova.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, s adresom, kontakt telefonom, poslati poštom ili predati lično na adresu:

CIK/SIK BiH

Ulica Danijela Ozme br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta ________________________“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 33

Datum isteka: 16.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.