fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova „Djeca Sarajeva“

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA “DJECA SARAJEVA”
SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 37. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH („Službeni list BiH“ br. 88/07), člana
48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS („Službene novine KS“ br. 26/08 i 21/09), na osnovu člana 27.
Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene list R BiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 41.Pravila JU „Djeca
Sarajeva“ Sarajevo, te Odluke Upravnog odbora br:01-01-86/20 od 15.06.2020. godine, Upravni odbor Javne ustanove
„Djeca Sarajeva“ raspisuje

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
„DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO,
NA PERIOD OD 4 GODINE

I – USLOVI KONKURSA
Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora ustanove, pored općih uslova, mora ispunjavati i slijedeće
uslove:
a) završen najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja,
fakultet humanističkog smjera ili fakultet društvenog smjera;
b) najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja sa VII ili VI stepenom
stručne spreme;
c) položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;
d) da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj
teoriji i praksi;
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
f) da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
g) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti
direktora ustanove;
h) da nema privatni finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora;
i) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za
jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći
kazna zatvora u trajanju od tri godine i više.
II – SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
a) prijava na konkurs (na obrascu koji se može preuzeti);
b) kraća biografija (CV);
c) uvjerenje iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
e) diploma o stečenoj stručnoj spremi;
f) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad;
g) potvrda o radnom iskustvu;
h) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije
osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove;
i) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX1.
Ustava Bosne i Hercegovine;
j) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da u posljednje tri godine, od dana
prijavljivanja na Javni konkurs, nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou u Bosni i Hercegovini;
k) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nema privatni finansijski interes u
ustanovi u koju se kandiduje za direktora;
l) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije lice protiv kojeg je potvrđena
optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama
važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca I više.
NAPOMENE:
1. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti lično u sjedištu Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ na adresi
La Benevolencija br.4 ili na zvaničnim web stranicama JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo ili Ministarstva za
obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
2.Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za
jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna
zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i
privredni priestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove, biti će pribavljena po službenoj
dužnosti za izabranog kandidata.
3. Ljekarsko uvjerenje – ne starije od 6 mjeseci, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, izabrani
kandidat dostavlja ustanovi nakon imenovanja za direktora ustanove.
Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
III- DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA
Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO – NE OTVARAJ“ dostaviti poštom
preporučeno ili lično na protokol na slijedeću adresu:
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“, Sarajevo, ul. La Benevolencija br. 4, Sarajevo.
IV- NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o
imenovanju, u pisanoj formi putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

V- KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni
avaz“, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Izvor: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 18.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.