fbpx

Javni konkurs: Agencija za agrarna plaćanja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

Javni konkurs: Agencija za agrarna plaćanja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I – 1      Agencija za agrarna plaćanja

 

1.1.         Viši stručni saradnik za obradu zahtjeva u

oblasti biljne priozvodnje                                                                                               2 izvršioca

 

     2        Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

2.1.         Sekretar Ministarstva                                                                                                          1 izvršilac

2.2.         Viši stručni saradnik za ekološke dozvole                                                             1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Obrađuje zahtjeve za odobravanje podsticaja u oblasti biljne proizvodnje; stara se o kompletiranju zahtjeva i priloga; priprema obračune za donošenje rješenja po zahtjevima za odobravanje podsticaja; vodi evidencije i priprema izvještaje o obrađenim zahtjevima; priprema predmete za terensku kontrolu; učestvuje u pripremi konkursa i javnih poziva za direktna plaćanja u oblasti biljne proizvodnje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovaoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Sekretar Ministarstva rukovodi Sekretarijatom Ministarstva; tehnički usklađuje rad organizacionih jedinica u Ministarstvu; predlaže plan rada Ministarstva po dobijanju planova resora; stara se o stanju kadrova u Ministarstvu; finansijskim i informatičkim pitanjima; predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja  državnih službenika; obavlja poslove saradnje Ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima; te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Primjenjuje odredbe Zakona o zaštiti životne sredine i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, kao i drugih zakona koji se odnose na zaštitu elemenata životne sredine; vodi upravni postupak izdavanja ekoloških dozvola; osigurava i sprovodi učešće javnosti u postupku izdavanja ekološke dozvole; priprema i dostavlja podatke za vođenje i ažuriranje internet stranice; vodi registar ekoloških dozvola; učestvuje u međuresornoj saradnji i sarađuje sa resornim odjeljenjima u jedinicama lokalne samouprave u postupku izdavanja ekološke dozvole; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i upravljanja životnom sredinom i vrši sve aktivnosti na transpoziciji i primjeni međunarodnih izvora prava koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine;

obavlja aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u pripremi mišljenja za primjenu zakona i drugih akata koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine; prati stanje i usklađuje standarde u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u izradi strateških dokumenata; studija, izvještaja i akcionih planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u izradi mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni; učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja; te obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet smjer: ratarstvo, biljna proizvodnja-zaštita bilja ili agrarna ekonomija i ruralni razvoj; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, 240 ECTS bodova; namanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.2.

VII stepen stručne spreme; 240 ECTS bodova, poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, prirodno-matematički fakultet ili drugi tehnički fakultet – smjer hemija, ekologija ili zaštita životne sredine; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položenim stručnim ispitom za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko

su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom

o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju  engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o poznavanju  engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 01.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.