fbpx

Javni konkurs: Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske; Ministarstvo privrede i preduzetništva; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske; Ministarstvo privrede i preduzetništva; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Javni konkurs: Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske; Ministarstvo privrede i preduzetništva; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Banja Luka

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

  I – 1   Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske

 

1.1.         Stručni savjetnik za strateško planiranje                                                    1 izvršilac

1.2.         Viši stručni saradnik za pravne i personalne poslove                              1 izvršilac

 

      2    Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

2.1.      Stručni savjetnik za Resor ekonomske saradnje                                               1 izvršilac

     3     Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 

3.1.      Viši stručni saradnik za pripremu projekata obnove i izgradnje

u Sektoru za planiranje, projektovanje i poslove realizacije

projekata obnove i izgradnje                                                                         1 izvršilac

3.2.      Viši stručni saradnik za alternativni smještaj i statusna

pitanja, Sektor za imovinsko-pravne poslove, smještajne

kapacitete i socijano stanovanje                                                                 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Učestvuje u definisanju strateških prioriteta Vlade i izradi strateških dokumenata; analizira stanje po sektorima sa aspekta unutrašnjih faktora (legislativa, organizaciona struktura, ljudski resursi, finansijska sredstva, sistem planiranja, kontrole i komunikacije); spoljnih faktora (politički, ekonomski, socijalni, tehnološki i dr) i pozitivnih i negativnih budućih tendencija; analizira opšte ciljeve i prioritete po sektorima; sprovođenje posebnih ciljeva i mjera i postignute rezultate; pruža stručnu podršku načelniku Odjeljenja za strateško planiranje u analizi materijala za izradu strateških dokumenata i planova strateških aktivnosti sa aspekta definisanih potreba, uslova i prilika, i predlaže njihovo prilagođavanje; prati primjenu propisa, metodologija i standrada u oblasti strateškog planiranja; pruža stručnu podršku u izradi akata kojima se uređuje oblast strateškog planiranja; pruža stručnu podršku zaposlenima u Odjeljenju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za strateško planiranje.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Učestvuje u izradi kadrovskog plana, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i programa stručne obuke zaposlenih; sprovodi procedure popune upražnjenih radnih mjesta; priprema rješenja o prijemu u radni odnos i prestanku radnog odnosa; izrađuje rješenja o korišćenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva; izrađuje pojedinačne akte i odluke o pravima, obavezama, matetrijalnoj i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih; obavlja poslove osiguranja zaposlenih; vodi personalne evidencije o zaposlenima i unosi podatke Generalnog sekretarijata Vlade u informatičku bazu Centralnog registra kadrova; dostavlja tužbe protiv akata Vlade resorno nadležnim ministarstvima ili drugim organima uprave na postupanje po istim; priprema podatke o zaposlenima radi analize za izradu kadrovskog plana; priprema podatke za izvještaj za Glavnu službu revizije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za pravne i opšte poslove.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Vrši savjetničke, konsultativne i analitičke poslove iz poslova Odjeljenja; a posebno one koji se tiču unapređenja promocije izvoza; predlaganja i podrške u realizaciji razvojnih projekata iz nadležnosti Resora, te izrade strategije privlačenja stranih ulaganja i drugih strateških dokumenata iz nadležnosti Resora; učestvuje u poslovima finansijskog upravljanja i kontrole; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učešće u pripremi i izradi razvojnih i planskih dokumenata; učešće u pripremi i izradi posebnih programa i projekata koji se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije; vrši prikupljanje podataka neophodnih za pripremu projekata; njihovo evidentiranje i stručnu obradu; vrši terenski obilazak lokacija radi utvrđivanja stanja stambenih jedinica; infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije; sačinjava izvještaje; daje stručno mišljenje i predlaže rješenja koja se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije; učestvuje u prikupljanju i izradi dokumentacije neophodne za obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata; učestvuje u radu komisija za odabir korisnika pomoći, komisija za snimanje stanja objekata; vrši pregled projektno tehničke dokumentacije tokom i nakon izrade iste; ostvaruje saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnim i domaćim organizacijama koji realizuju projekte obnove i izgradnje, te sa upravama i upravnim organizacijama u okviru republičke uprave Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave i subjektima koji vrše projektovanje; sarađuje sa organizacionim jedinicama u okviru Sekretarijata; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.2.

Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava svih vidova alternativnog smještaja za korisnike; obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusnih prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; vodi sve evidencije u vezi sa alternativnim smještajem; vrši redovnu kontrolu ispunjenih uslova za korištenje alternativnog smještaja; vrši kontrolu namjenskog korišćenja smještajnih kapaciteta u vezi sa alternativnim smještajem; dostavlja na kontrolu dokumentaciju vezanu za odobreni alternativni smještaj; arhivira dokumentaciju koja se odnosi na sve vidove alternativnog smještaja; iskazuje mjesečne finansijske potrebe za obezbjeđivanje alternativnog smještaja; odgovara za tačnost i blagovremenost dokumentacije za alternativni smještaj; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili ekonomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili fakultet bezbjednosti; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni, ekonomski ili elektrotehnički fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; građevinski fakultet, tehnički fakultet-građevinski smjer, arhitektonsko-građevinski fakultet ili arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, fakultet za poslovne i finansijske studije ili visoka škola za uslužni biznis; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

 

                                                                                                                          V.D. DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 17.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.