fbpx

Javni konkurs: Ministarstvo energetike i rudarstva; Ministarstvo privrede i preduzetništva

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs: Ministarstvo energetike i rudarstva; Ministarstvo privrede i preduzetništva

Javni konkurs: Ministarstvo energetike i rudarstva; Ministarstvo privrede i preduzetništva

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

 

I – 1.    Ministarstvo energetike i rudarstva

 

1.1.     Viši stručni saradnik za praćenje realizacije ugovora i

dodijeljenih koncesija                                                                       1 izvršilac

1.2.    Viši stručni saradnik za praćenje stanja i izradu

tehničkih propisa u oblasti opreme pod pritiskom                                        1 izvršilac

 

   2     Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

2.1.    Stručni savjetnik za Kabinet ministra                                                          1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prati realizaciju ugovora i dodijeljenih koncesija; prati dinamiku realizacije ostvarivanja ugovorenih prava i obaveza ugovornih strana; sarađuje i pruža pomoć pri realizaciji ugovorenih obaveza i dobijanja svih potrebnih saglasnosti i sl.; izrađuje izvještaje i tehno-ekonomske analize u vezi dodijeljenih koncesija i realizacije dodjeljenih koncesionih prava; sarađuje sa koncesionarima, Komisijom za koncesije i drugim institucijama u cilju realizacije koncesionih ugovora i izgradnje objekata; prati realizaciju svih ugovora u smislu plaćanja koncesionih naknada i vodi bazu podataka o tome; preduzima sve neophodne radnje u cilju obezbjeđenja redovnih i adekvatnih uplata koncesionih naknada; sarađuje sa koncesionarima, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom; priprema izvještaje, analize i druge materijale; inicira i preduzima mjere za rješavanje određenih pitanja; daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni propisa i zakona iz predmetne oblasti;  učestvuje u izradi zakona i propisa iz resorne nadležnosti; učestvuje u pripremi  odgovora na poslanička pitanja; obavlja i druge poslove  po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Priprema stručne osnove za izradu zakona, podzakonskih akata i tehničkih propisa u oblasti opreme pod pritiskom radi njihovog usklađivanja sa propisima EU i priprema analizu efekata primjene propisa u oblasti opreme pod pritiskom; priprema stručne analize, izvještaje i informacije u oblasti opreme pod pritiskom; učestvuje u pripremi prijedloga mišljenja o primjeni zakona i drugih propisa u oblasti opreme pod pritiskom; prati propise EU koji se odnose na opremu pod pritiskom i priprema uporedne analize; priprema odgovore na predstavke građana; učestvuje u sprovođenju postupka o ispunjenosti uslova za imenovanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti u oblasti opreme pod pritiskom; prati harmonizovane i druge standarde u oblasti opreme pod pritiskom; prati rad imenovanih tijela u oblasti opreme pod pritiskom i priprema izvještaje o njihovom radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Vrši složenije poslove iz djelokruga Ministarstva koji zahtijevaju posebnu stručnost; predlaže odgovarajuće mjere koje podstiču razvoj nadležnih oblasti Ministarstva; učestvuje u izradi propisa; daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije o pitanjima iz djelokruga Ministarstva; učestvuje u pripremi informacija, izvještaja, analiza i drugih materijala iz djelokruga Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i ministra. Za svoj rad odgovara šefu Kabineta i ministru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; elektrotehnički, mašinski, pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet elektrotehničkog, mašinskog, pravnog ili ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; tehnološki, mašinski ili metalurški fakultet; najmanje tri (3) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera ili filozofski fakultet – odsjek žurnalistika ili fakultet političkih nauka; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog od stranih jezika i poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi – priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–         diplome o završenoj školskoj spremi;

–         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–         dokaza o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

                                       D I R E K T O R   Aleksandar Radeta

Izvor: www.adu.vladars.net

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 03.12.2019

Datum objave: 22.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.