fbpx

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Republički zavod za statistiku

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Republički zavod za statistiku

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Republički zavod za statistiku

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

  I – 1 Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

1.1.   Viši stručni saradnik za fondove i programe pomoći EU                           1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za politiku integrisanja,

analitiku i ivještavanje                                                                                   1 izvršilac

      2    Republički zavod za statistiku

2.1.      Viši stručni saradnik za statistiku rudarstva, prerađivačke

industrije i energetike                                                                                       1 izvršilac

2.2.      Viši stručni saradnik za strukturne poslovne statistike (SPS)                 1 izvršilac

2.3.      Viši stručni saradnik za sektor domaćinstva i neprofitne institucije   1 izvršilac

2.4.      Viši stručni saradnik za stalne cijene, kvartalne i regionalne račune    1 izvršilac

2.5.      Viši stručni saradnik za pravne i normativne poslove                                1 izvršilac

2.6.      Viši stručni saradnik za statističke aktivnosti iz oblasti

privrednih i društvenih djelatnosti u Odjeljenju Banja Luka                       1 izvršilac

2.7.      Viši stručni saradnik za statističke aktivnosti iz oblasti

privrednih i društvenih djelatnosti u Odjeljenju Doboj                                1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prikuplja informacije i priprema materijale o dostupnoj EU razvojnoj pomoći; obavlja poslove prezentacije raspoloživih programa pomoći potencijalnim korisnicima; prikuplja podatke o programima/projektima koji se mogu kandidovati za EU razvojnu pomoć; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odjeljenja; ostvaruje koordinaciju republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integacija i međunarodne saradnje u skladu sa republičkim propisima; koordiniše i usklađuje djelovanje republičkih predstavnika u radu radnih tijela uspostavljenih u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini; sarađuje sa drugim službama u vezi davanja stručnih mišljenja i izrade informativnih materijala; priprema i učestvuje u obukama koje imaju za cilj pripremu kvalitetnijih programa/projekata; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Prati sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine; ostvaruje koordinaciju republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u skladu sa republičkim propisima; koordinira djelovanje predstavnika Republike Srpske u zajedničkim tijelima EU i Bosne i Hercegovine koja se uspostavljaju na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te prati njihov rad; vrši međuresornu pripremu republičkih organa uprave i institucija Republike Srpske i koordinaciju učešća predstavnika Republike Srpske u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom,; priprema i revidira redovne strateške dokumente i akcione planove vezane za ispunjavanje obaveza Republike Srpske u procesu evropskih integracija; ostvaruje i koordinira saradnju sa drugim tijelima u Bosni i Hercegovini, te institucijama, organima i tijelima EU, njenim državama članicama, državama kandidatima i poencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Planira, koordinira i organizuje poslove iz oblasti rudarstva, prerađivačke industrije i enegetike i proizvodnih stastistika; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije, prikupljanje, obradu, procjenjivanje, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore iz oblasti rudarstva, prerađivačke industrije i energetike i proizvodnih statistika; priprema i sprovodi organizaciona i metodološka rješenja za sprovođenje popisa iz oblasti rudarstva, prerađivačke industrije i energetike i metodološke instrumente za obradu popisne građe; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru metoda uzoraka iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti statistike rudarstva, prerađivačke industrije i energetike i proizvodnih statistika; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Planira, koordinira i organizuje poslove iz oblasti strukturnih poslovnih statistika (SPS) i ostalih uslužnih statistika; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije; prikupljanje, obradu procjenjivanje, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; proizvodi uporedive i pouzdane SPS indikatore usklađene sa SBS (Structural Business Statistics) regulativom EU; izrađuje statističke indikatore koji se odnose na oblast ostalih uslužnih statistika; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti strukturnih poslovnoh statistika (SPS) i ostalih uslužnih statistika; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

Planira, koordinira i organizuje poslove iz oblasti statistike sektora domaćinstva i neprofitnih institucija i nacionalnih računa; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije; prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore koji se odnose na oblast sektora domaćinstva i neprofitnih institucija i nacionalnih računa; učestvuje u pripremi metodoloških rješenja iz okvira djelokruga rada za potrebe drugih organizacionih jedinica Zavoda u cilju primjene SNA/ESA metodologija; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti sektora domaćinastva i neprofitnih institicija i nacionalnih računa; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4.

Planira, koordinira i organizuje poslove iz oblasti statistike stalnih cijena, kvartalnih i regionalnih računa i statistike nacionalnih računa; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija, vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije, prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistike koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore koji se odnose na oblast stalnih cijena; kvartalnih i regionalnih računa i statistika nacionalnih računa; učestvuje u pripremi metodoloških rješenja iz okvira djelokruga rada za potrebe drugih organizacionih jedinica Zavoda u cilju primjene SNA/ESA metodologija; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti statistike stalnih cijena; kvartalnih i regionalnih računa i statistike nacionalnih računa; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.

Obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odsjeka; sarađuje i učestvuje u pripremi nacrta, izmjena i dopuna zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Zavoda; priprema prijedlog Statističkog programa, Plana rada Zavoda i Izvještaja o izvršenju aktivnosti; pruža pomoć i učestvuje u izradi dokumenata vezano za evropske integracije; učestvuje u pružanju stručne i tehničke pomoći u implementaciji zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Zavoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.6.

Obavlja složene stručne, statističko-evidencione i metodološke poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; organizuje i sprovodi distribuciju statističkog insrumentarija izvještajnim jedinicama; vrši prikupljanje statističkih izvještaja; kontrolu obuhvata, tačnosti i potpunosti izvještaja; vrši odgovarajuću pripremu materijala za obradu i unos podataka; odgovara za ažurnost i kvalitet statističkih podataka; održava neposredni i stalni kontakt i pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama i spoljnim saradnicima (anketarima i popisivačima); sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.7.

Obavlja složene stručne, statističko-evidencione i metodološke poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; organizuje i sprovodi distribuciju statističkog insrumentarija izvještajnim jedinicama; vrši prikupljanje statističkih izvještaja; kontrolu obuhvata, tačnosti i potpunosti izvještaja; vrši odgovarajuću pripremu materijala za obradu i unos podataka; odgovara za ažurnost i kvalitet statističkih podataka; održava neposredni i stalni kontakt i pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama i spoljnim saradnicima (anketarima i popisivačima); sarađuje sa administrativnim izvorima podataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, filološki – studijski program engleski jezik i književnost ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, ekonomski ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; tehnološki, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme; prirodno matematički fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.6.

VII stepen stručne spreme; prirodno matematički fakultet, poljoprivredni, filozofski, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.7.

VII stepen stručne spreme; prirodno matematički fakultet, poljoprivredni, filozofski, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

 V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. i 1.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. i 1.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

 

                                                                                                                          V.D. DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 08.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.