fbpx

Javni konkurs: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republička uprava za inspekcijske poslove

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republička uprava za inspekcijske poslove

Javni konkurs: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republička uprava za inspekcijske poslove

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za upražnjen
a radna mjesta

I – 1  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

1.1.  Viši stručni saradnik stratešku procjenu i prethodnu procjenu

uticaja na životnu sredinu                                                                         1 izvršilac

 

   2.  Republička uprava za inspekcijske poslove

2.1.  Urbanističko građevinski inspektor, Sektor urbanističko

građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Banja Luka                     1 izvršilac

2.2.  Inspektor za socijalnu zaštitu,

Sektor zdravstvene inspekcije, Odjeljenje Bijeljina                              1 izvršilac

2.3.  Fitosanitarni inspektor,

Sektor poljoprivredne inspekcije, Odjeljenje Doboj                               1 izvršilac

2.4.  Inspektor za prosvjetu i sport,

Sektor inspekcije za prosvjetu i sport, Odjeljenje Banja Luka                1 izvršilac

2.5.  Tržišni inspektor, Sektor tržišne inspekcije,

Odjeljenje Banja Luka i Odjeljenje Bijeljina                                            2 izvršioca

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Primjenjuje odredbe Zakona o zaštiti životne sredine i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, sprovodi  postupak strateške procjene i postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, učestvuje u postupcima procjene uticaja na životnu sredinu, koordiniše aktivnosti sa resornim ministarstvima i stručnim institucijama radi pribavljanja mišljenja u postupku prethodne procjene i procjene uticaja na životnu sredinu, osigurava i sprovodi učešće javnosti u postupku prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, priprema i dostavlja podatke za vođenje i ažuriranje internet stranice, izrađuje mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni, obavlja aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, učestvuje u pripremi mišljenja za primjenu zakona i drugih akata koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja, prati stanje i usklađuje standarde u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i upravljanja životnom sredinom i učestvuje u aktivnostima na transpoziciji i primjeni međunarodnih izvora prava koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, prati i izvršava obvaeze izvještavanja koja proističu iz ratifikovanih međunarodnih konvencija, protokola, sporazuma, prati i izvršava obaveze koje proističu iz uloge kontakt institucije prema Protokolu o strateškoj procjeni (SEA  protokol) i Konvenciji o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Espo konvencija), te obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

U oblasti urbanističko-građevinskog nadzora vrši kontrolu da li je plan, odnosno propis koji se donosi na organizaciju, uređenje i korišćenje prostora izrađen i donesen u skladu sa važećim propisima; kontrolu da li je organizacija koja izrađuje planove, tehničku dokumentaciju ili gradi objekat, odnosno da li lica koja obavljaju pojedinačne poslove ispunjavaju propisane uslove; kontrolu da li su urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje izdati u skladu sa planom i propisanim uslovima; kontrolu da li se građevina gradi sa odobrenjem za građenje; kontrolu da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje i da li je ta dokumentacija izrađena u skladu sa propisima; kontrolu da li izvršeni radovi na građevini, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugrađuju, odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta; kontrolu da li je izvođač radova preduzeo mjere za bezbjednost objekata, susjednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine, odnosno da li na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korišćenja i okoline; kontrolu da li izvođač radova na objektu ima knjigu inspekcije i građevinski dnevnik i da li ih propisno vodi; kontrolu da li se u toku građenja i korišćenja objekta vrše propisana osmatranja i održavanja objekta; kontrolu da li je odobrenje za upotrebu objekta izdato na propisan način; kontrolu da li građevina ili drugi objekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj i okolne objekte; kontrolu da li se nadzor nad izgradnjom objekata vrši u skladu sa važećim propisima; kontrolu da li je izvršena stručna i tehnička kontrola tehničke dokumentacije; kontrolu da li je tehnička dokumentacija izrađena prema propisima; kontrolu da li se nadzor nad izvođenjem radova vrši u skladu sa važećim propisima; kontrolu prijema radova od strane nadležnog organa; kontrolu da li izvođač radova na propisani način vodi dnevnik radova; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

U oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite vrši kontrolu ostvarivanja prava u socijalnoj, porodičnoj i dječijoj zaštiti; kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu kvalifikacione strukture zaposlenih, prostora i opreme neophodne za obavljanje socijalne i dječije zaštite; kontrolu vođenja evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima; kontrolu dostavljanja izvještaja o radu i o korisnicima usluga; kontrolu obavljanja drugih poslova iz oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; u oblasti socijalne zaštite podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

U oblasti nadzora nad sjemenom i sadnim materijalom poljoprivrednog bilja vrši kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za proizvodnju sjemena i sadnog materijala, doradu sjemena i za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sjemena i sadnog materijala; kontrolu u procesu proizvodnje sjemena i sadnog materijala, postupaka dorade sjemena i postupaka ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta sjemena; obavezne preglede u postupku odabiranja i umatičenja stabala, žbunova i zasada voćaka, vinove loze, hmelja i ruža i ustanovljavanja knjige matičnih stabala, žbunova i zasada; obavezne preglede u postupku kontrole sjemena i sadnog materijala i izdavanja propisanih uvjerenja; kontrolu uvođenja u proizvodnju novih sorti sjemena i sadnog materijala; kontrolu prometa, korišćenja i kvaliteta sjemena i sadnog materijala; kontrolu skupljanja i ubiranja šumskog sjemena iz sjemenskih objekata; kontrolu i nadzor nad postupkom uništavanja otpada koji je nastao doradom sjemena. U primjeni Zakona o duvanu vrši kontrolu ispunjenosti uslova za proizvodnju sirovog duvana u listu, fermentisanog duvana u listu i kvaliteta i kvantiteta duvana u listu; kontrolu procesa proizvodnje rasada duvana, sirovog duvana u listu, postupaka utvrđivanja kvaliteta i kvantiteta duvana u listu i proizvodnje fermentisanog duvana u listu i tehnoloških postupaka; kontrolu korišćenja sjemena duvana za proizvodnju rasada; kontrolu zasađenih površina duvana, kontrolu prodaje i kupovine sirovog i fermentisanog duvana; kontrolu utvrđivanja kvaliteta i kvantiteta sirovog duvana u listu. U oblasti zaštite bilja i fitofarmaceutskih sredstava vrši zdravstvenu kontrolu pošiljaka bilja u prometu preko republičke granice (uvoz, izvoz i provoz) i izdaje fitosertifikat; kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Srpsku; kontrolu sredstva za zaštitu bilja u prometu na veliko i malo; kontrolu ispunjenosti uslova za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo; zdravstvenu kontrolu pošiljaka bilja namijenjenih izvozu i izdaje fitosertifikat; vrši zdravstvenu kontrolu bilja koje se proizvodi na teritoriji Republike Srpske; kontrolu ispunjenosti uslova proizvodnje i prometa sredstava za zaštitu bilja kod domaćeg proizvođača, odnosno ovlašćenog zastupnika; vrši provjeru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite bilja, kontrolu ispunjenosti uslova za promet na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja, kontrolu sprovođenja mjera zaštite bilja kod držaoca bilja; kontroliše ispunjenost uslova i vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provjeru ispunjenosti uslova za pružanje usluga u sprovođenju hemijskih mjera zaštite bilja; kontrolu ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenog pregleda usjeva i objekata; kontrolu kvaliteta đubriva i oplemenjivača zemljišta prilikom uvoza, u proizvodnji i prometu; vrši pregled poslovnih knjiga i isprava pravnih lica i preduzetnika u vezi sa sprovođenjem propisa o zaštiti bilja u prometu preko republičke granice u uvozu i izvozu u vezi sa proizvodnjom i stavljanjem u promet na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja i u vezi sa sprovođenjem mjera zaštite bilja; kontrolu sprovođenja naređenih mjera; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4.

U oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja vrši kontrolu ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja djece u ustanovama za predškolsko vaspitanje; kontrolu ispunjenosti uslova za rad vaspitno-obrazovnih i obrazovnih ustanova; kontrolu upisa učenika i studenata u vaspitno-obrazovnu i obrazovnu ustanovu; kontrolu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog, obrazovno-naučnog i obrazovno-umjetničkog rada u istim ustanovama; kontrolu primjene propisanih vaspitno-obrazovnih i obrazovnih programa, nastavnih planova i programa i studijskih programa; kontrolu upotrebe odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava; kontrolu napredovanja i usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i izbor u akademska i naučna zvanja; kontrolu ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača, direktora, nastavnika i saradnika, rektora, dekana i studenata; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja obrazovnim ustanovama; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama; kontrolu primjene vaspitno-disciplinskih mjera prema učenicima i disciplinskih mjera prema studentima; kontrolu naplate naknada, školarina i drugih troškova koje plaćaju djeca, učenici i studenti. Vrši kontrolu vođenja svih evidencija zaštite kulturnih dobara; kontrolu korišćenja, razmjene i izlaganja kulturnih dobara; korišćenja naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika u okviru djelatnosti zaštite kulturnih dobara radnika zaposlenih na poslovima čuvanja; kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada arhiva sa statusom ustanove; kontrolu vođenja dokumentacije i evidencije o dokumentarnoj građi, evidentiranja u registre; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika; kontrolu uslova i načina primopredaje, razmjene javne arhivske građe, filmske, arhivske građe i audiovizuelnih djela; kontrolu uslova i načina obavljanja muzejske djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, izlaganju i publikovanju muzejske građe, osnivanja, organizacije i načina rada muzejskih ustanova; kontrolu napredovanja i usavršavanja muzejskih radnika, kontrolu drugih propisa i opštih akata u muzejskoj djelatnosti; kontrolu uslova i načina obavljanja bibliotečke djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, rashodovanju i davanju na korišćenje bibliotečke građe, osnivanja, organizacije i načina rada biblioteka; kontrolu napredovanja i usavršavanja radnika – lica zaposlenih na obavljanju bibliotečkih poslova; kontrolu osnivanja i rada pozorišta, pozorišnih grupa i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću, statusa i djelovanja pozorišnih umjetnika; kontrolu uslova izdavanja i štampanja publikacija, naznačene podatke na publikaciji, dostavljanje obaveznih primjeraka Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske; kontrolu obavljanja, organizovanja, proizvodnje, iznajmljivanja, prometa, javnog prikazivanja, zaštite i čuvanja kinematografskog djela, kinematografskog materijala i kinematografske građe, određivanje kategorija podobnosti, posjedovanje ugovora sa vlasnikom autorskih ili licenciranih prava; kontrolu načina rada prilikom organizovanja i posredovanja u javnom izvođenju estradnih programa, oglašavanje estradnog programa i sadržaj koji obavezno sadrži, prijave estradnih umjetnika i javnog izvođenja estradnih programa u udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, način sticanja i akta za lica koja imaju status samostalnog umjetnika i drugih propisa i opštih akata u estradnoj djelatnosti. Vrši kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i rad sportskih organizacija, te obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima; kontrolu upisa u sudski i sportski registar, osnivanje i rad granskih sportskih saveza; kontrolu rada lica koje obavljaju stručni rad u sportskim i drugim organizacijama; kontrolu učeničkih i studentskih sportskih takmičenja; kontrolu zaštite prava i obaveza sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina organizovanja sportskih priredbi; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije; kontrolu donošenja propisanih opštih akta; kontrolu izbora i rada organa sportskih organizacija; kontrolu obavljanja vrste djelatnosti, privredne ili druge djelatnost; kontrolu obezbjeđenja zdravstvene zaštite sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina korišćenja novčanih i drugih sredstava sportskih organizacija; obavlja i druge poslove koji se odnose na kontrolu primjene zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja, kulture i sporta, prati iste propise, te predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.

U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u unutrašnjem prometu vrši kontrolu slobodne razmjene robe i usluga i sprečavanja narušavanja jedinstvenog tržišta u okviru entitetskih ovlašćenja; kontrolu obavljanja djelatnosti trgovine (na domaćem tržištu, sa inostranstvom, zaštitne mjere pri izvozu i uvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, trgovačko zastupanje i posredovanje); kontrolu obavljanja preduzetništva; kontrolu zaštite potrošača; kontrolu nelojalne konkurencije i monopolističkog ponašanja; kontrolu cijena proizvoda i usluga; kontrolu kvaliteta i sigurnosti proizvoda i usluga; kontrolu mjerila u oblasti zakonske metrologije (ispravnost žigova i isprava koje prate mjerila) i ispunjavanje metronomskih zahtjeva za prepakovanje proizvoda u prometu (označavanje i količina); kontrolu upotrebe mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu robe; kontrolu prometa, umnožavanja i reprodukcije muzičkih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i video-kasetama; kontrolu zaštite industrijskog oblika, robnih i uslužnih žigova i korišćenja oznake geografskog porijekla proizvoda, izrađeni prema izumu, odnosno koji su dobijeni direktno postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nosioca prava na patent; kontrolu posebnih uslova za obavljanje špedicije u vezi sa carinjenjem robe; kontrolu prometa predmeta od dragocjenih metala; kontrolu načina i uslova stavljanja na tržište robe iz robnih rezervi; kontrolu i drugih poslova u oblasti prometa robom, kada je to određeno posebnim zakonom. U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u spoljnotrgovinskom prometu vrši kontrolu usaglašenosti deklaracija; kontrolu prodaje, upotrebe, uvoza i skladištenja proizvoda koji su propisanog/ugovorenog kvaliteta; kontrolu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti (razvrstavanje, minimalni uslovi, kategorizacija i sl.); kontrolu drugih poslova u oblasti ugostiteljske i turističke djelatnosti kada je to određeno posebnim zakonom; prati propise iz nadležnosti tržišne inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; 240 ECTS bodova,  tehnološki fakultet, prirodno matematički fakultet ili drugi fakultet-smjer hemija; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani socijalni radnik ili diplomirani pravnik, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju ili diplomirani inženjer poljoprivrede, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik, profesor sociologije, profesor filozofije, profesor jezika i književnosti, profesor geografije, profesor psihologije, profesor pedagogije, diplomirani pedagog, profesor istorije, profesor matematike, profesor fizike, profesor informatike, profesor hemije, profesor biologije, odnosno profesor dvopredmetne grupe predmeta od kojih je bar jedan naveden u ovom stavu, profesor razredne nastave, diplomirani bibliotekar, diplomirani arhivist, profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani komunikolog ili diplomirani ekonomista, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike-svih stručnih zvanja i usmjerenja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer hemijskih procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva ili diplomirani turizmolog, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju  za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. (radna mjesta inspektora u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove) obavezni su donijeti vozačku dozbolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

                        

                                                                                                                                                       VD DIREKTOR 

 Saša Gligorić

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 01.11.2020

Datum objave: 20.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.