fbpx

Javni konkurs: Republički pedagoški zavod; Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

Javni konkurs: Republički pedagoški zavod; Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 1   Republički pedagoški zavod

1.1.   Inspektor-prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu,
Područna kancelarija Prijedor                                                           1 izvršilac

1.2.   Inspektor-prosvjetni savjetnik za obrazovne,
analitičko-istraživačke poslove i statistiku,
na određeno vrijeme, zamjena d/s do povratka sa finkcije               1 izvršilac

    2   Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

2.1.   Stručni savjetnik za zaštitu životne sredine                                  1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Organizuje poslove vezane za razvoj i razvija nastavne planove i programe; učestvuje u izradi  programa za učenike sa posebnim vaspitno obrazovnim potrebama; izrađuje stručna uputstva za primjenu nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši praćenje i neposredni uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši stručno predagoški uvid u rad nastavnika; pruža savjetodavno instruktivnu pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škole; učestvuje u poslovima vezanim za vrednovanje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada škole; učestvuje u poslovima razvoja kataloga i standarda znanja za osnovnu školu; učestvuje u izradi ispitnog materijala i stručnih uputstvaa za provjeru postignuća učenika; kao i u uslovima spoljašnih provjera učeničkih postignuća; obavlja analitičko istraživačke poslove u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; obavlja poslove na unapređenju kvaliteta osnovnog vaspitanja i obrazovanja; predlaže školi i nastavniku preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka; kao i mjere za unapređenje vaspitno obrazovnog rada; učestvuje u izradi pedagoških normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme; provodi aktivnosti na unapređenju školovanja učenika s posebnim vaspitno obrazovnim potrebama; organizuje smotre i takmičenja učenika; daje stručna mišljenja za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture; obavlja poslove vezane za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika; učestvuje u pripremi stručne periodike za potrebe nastavnika; učestvuje u razvoju modela pedagoške dokumentacije i evidencije za osnovnu školu; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Analizira i statistički obrađuje podatke i rezultate mature i spoljašnih provjera učeničkih postignuća i učestvuje u pripremi izvještaja o rezultatima; vodi evidencije i analizira vrednovanje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada, kao i istraživanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja; priprema i sprovodi analitičko istraživački rad u području obrazovnih mjerenja; spoljašnih provjera postignuća učenika i ostvarenosti standarda znanja; učestvuje u planiranju metodologije istraživanja u oblasti obrazovanja; planira i sprovodi evaluacione i druge studije u oblasti obrazovanja; utvrđuje i primjenjuje kvalitativne i kvantitativne metode i modele statističke analize; definiše preporuke za formiranje obrazovnih politika zasnovanih na rezultatima provjere postignuća učenika i vrednovanja kvaliteta vaspitno obrazovnog rada; prati i analizira domaće i međunarodne prakse i iskustva u domenu provjere postignuća učenika i informiše Odjeljenje; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Vrši poslove pripremanja i izrade prijedloga zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine; prati najbolje međunarodne prakse u oblasti zaštite životne sredine i u skladu sa tim vrši predlganje određenih mjera s ciljem zaštite i unapređenja svih elemenata životne sredine; kontroliše aktivnosti na transpoziciji i primjeni međunarodnih izvora prava koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine; daje objašnjenja, stručna uputstva i instrukcije za rad i pružanje stručne pomoći iz oblasti zaštite životne sredine; radi na izradi programa i izvještaja i priprema podatke za izradu analiza i izvještaja u resornoj oblasti; radi na proučavanju tehničkih propisa, standarda i normativa i njihovom usaglašavanju sa propisima i standardima zemalja EU; prati donošenje i sprovođenje domaćih i evropskih strategija i politika u oblasti zaštite životne sredine; zaštite vazduha; upravljanja otpadom; zaštite prirode i klimatskih promjena; vrši koordinaciju sa drugim institucijama iz resorne nadležnosti i institucijama nadležnim za evropske integracije u procesu priključenja u EU; koordiniše saradnju sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i fondacijama; koordinira i daje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; daje mišljenje i odgovore na upite pravnih i drugih lica; učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme – filozofski smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme – fakulteti prirodnih nauka, društvenih nauka, filoloških fakulteta na kojima se školuju profesori koji predaju srpski jezik i književnost i strane jezike koji se izučavaju u osnovnom i srednjem obrazovanju, fakultet humanističkih nauka za područja fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje i likovnu kulturu i fakulteti stručnih predmeta koji se izučavaju u srednjem obrazovanju i vaspitanju; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet ili drugi tehnički fakultet – smjer ekologija ili zaštita životne sredine; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 05.03.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.