fbpx

JAVNI KONKURS za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Milići

Ovaj oglas je istekao

Opština Milići

JAVNI KONKURS za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Milići

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 155. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 38. stav (2) tačka 23) i člana
61. Statuta Opštine Milići (“Službeni glasnik opštine Milići”, br. 5/17, 10/17
i 2/19) i Odluke Skupštine opštine Milići o raspisivanju Javnog konkursa za
imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Milići (“Službeni glasnik opštine
Milići”, broj 1/20), Skupština opštine Milići o b j a v l j u j e

JAVNI KONKURS
za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Milići

I – Upražnjena pozicija
Odbor za žalbe Opštine Milići – jedan (1) član Odbora.
16.3.2020. OGLASNI DIO – Broj 24 V
II – Opis poslova
Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na
statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom.
Odbor donosi poslovnik o radu i podnosi izvještaj Skupštini opštine najmanje jednom godišnje.
Odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. Odbor je samostalan u svom radu.
III – Mandat
Članovi Odbora za žalbe imenuju se na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
IV – Status
Članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u
Opštinskoj upravi.
Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad čija se visina utvrđuje
odlukom Skupštine opštine Milići.
V – Opšti uslovi za imenovanje:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
VI – Posebni uslovi za imenovanje:
1. da ima završen četvorogodišnji studiji sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen
pravosudni ispit,
4. dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Za člana Odbora za žalbe ne mogu se imenovati lica zaposlena u
Opštinskoj upravi.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i
52/14) i drugim zakonima.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. ovjerenu izjavu da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1.
Ustava BiH,
3. ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu
kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4. ovjerenu izjavu da nisu otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
5. ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa,
6. ovjerenu izjavu da nisu zaposlen u opštinskoj upravi,
7. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
8. dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili
položenom pravosudnom ispitu,
10. biografi ju o kretanju u službi,
11. ako posjeduju i druge dokaze kojima dokazuju rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti,
12. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po okončanju imenovanja).
IX – Postupak za izbor
Kontrola ispunjenosti uslova i ulazni intervjui sa kandidatima koji uđu u
uži izbor sprovešće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje
kandidata.
Sa svakim kandidatom koji uđe u uži izbor Komisija za izbor obaviće
ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu
koju su naznačili u prijavi.
Postupak imenovanja člana Odbora za žalbe okončaće se u roku od 30
dana od dana dostavljanja prijedloga Komisije za izbor.
X – Rok i mjesto za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Milići, Ul.
Jovana Dučića broj 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Komisija za izbor člana
Odbora za žalbe Opštine Milići.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti pozivom na
broj telefona: 056/745-230, kod opštinskog službenika za skupštinske poslove Dragiše Ristanovića.
XI – Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnim novinama “Glas Srpske” i na veb stranici Opštine Milići.
Broj: 01-022-22/20 Predsjednik
9.3.2020. godine Skupštine opštine,
Milići Branislav Novaković, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.03.2020

Datum objave: 17.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.