fbpx

JAVNI KONKURS za imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

JAVNI KONKURS za imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Na osnovu Odluke Generalnog direktora o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: 01-06-24730/2020 od 10.09.2020. godine, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS

za imenovanje direktora podružnica

Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

 1. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisuje Javni konkurs za imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo (u daljem tekstu: Konkurs) i to na slijedeće pozicije:
 1. Direktor Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, sa mjestom rada u Jablanici,
 2. Direktor Podružnice Termoelektrana „Kakanj“, sa mjestom rada u Kaknju,
 3. Direktor Podružnice Termoelektrana „Tuzla“, sa mjestom rada u Tuzli,
 4. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać, sa mjestom rada u Bihaću,
 5. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, sa mjestom rada u Mostaru,
 6. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu,
 7. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli i
 8. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica, sa mjestom rada u Zenici.

II. Imenovanje direktora podružnica vrši Generalni direktor.

III. Imenovanje direktora podružnica izvršiće se do isteka perioda na koji je imenovana Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, čiji četverogodišnji mandat je počeo teći 13.04.2020. godine.

IV. Direktor podružnice organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i odgovara za zakonitost poslovanja podružnice u skladu sa Statutom, Pravilnikom o organizaciji, odlukama Uprave i drugim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

V. Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani BiH,
 • da posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: elektrotehničke, mašinske,
 • ekonomske ili pravne struke,
 • da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidiraju,
 • da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina,
 • da imaju sposobnost samostalnog rada na računaru, koji podrazumijeva napredan korisnički nivo MS Office,
 • da vladaju aktivnim znanjem stranog jezika,
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i prekršaj (privredni prestup) nespojiv s dužnošću direktora 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora,
 • da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i Zakona o  sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 70/08) i člana 252. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15),
 • da imaju iskustvo i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
 • da imaju reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti i
 • da imaju program rada za period na koji se imenuju.

VI. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Konkursa, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • potpisanu prijavu na Konkurs sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju,
 • biografiju (CV),
 • diplomu visoke stručne spreme odgovarajuće struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
 • uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci),
 • potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o traženom nivou poznavanja rada na računaru,
 • potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o traženom znanju stranog jezika,
 • ovjerenu izjavu da ne vrše funkciju u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću direktora, isključujući vrijeme zatvorske kazne (JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi utvrdila tačnost podataka datih u naprijed navedenoj izjavi),
 • uvjerenje da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno kažnjeni za privredni prijestup – prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora, izdat od strane nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora,
 • ovjerenu izjavu da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 70/08) i člana 252. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15),
 • potpisan program rada za period na koji se imenuju.

Kandidati koji dostavljaju diplome strane visokoškolske ustanove dužni su u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti i akt nadležnog organa u BiH o nostrifikaciji diplome u skladu sa propisima o visokoškolskom obrazovanju.

Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta koji se tiču iskustva i referenci uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, te organizacionih i menadžerskih sposobnosti.

Sa kandidatima koji ispune uvjete iz Konkursa, obaviće se usmeni ispit o kojem će kandidati biti blagovremeno obaviješteni od strane komisije nadležne za provođenje ispita.

Kandidati koji budu imenovani biće upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova pozicije na koju su imenovani.

VI. Kandidati koji budu imenovani za direktore podružnica zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu kod nadležnih organa provjeri tačnost podataka datih u izjavama.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: kandidati koji se prijavljuju na više od jedne pozicije, dužni su u prijavi navesti pozicije na koje se prijavljuju, te za svaku poziciju dostaviti poseban program rada.

Kandidati su dužni dostaviti prijave sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju i potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Sektor za ljudske resurse

71000 Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15

sa naznakom

„Javni konkurs za imenovanje direktora podružnica“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 14.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.